Skip to main content

[nl] FORMULIER L. MEDEDELING AAN DE GEADRESSEERDE OVER ZIJN RECHT OM TE WEIGEREN EEN STUK TE AANVAARDEN

FORMULIER L

  

MEDEDELING AAN DE GEADRESSEERDE OVER ZIJN RECHT OM TE WEIGEREN EEN STUK TE AANVAARDEN
(Artikel 12, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (1))

Artikel 12, leden 2 en 3, van Verordening (EU) 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40.)

I.   MEDEDELING AAN DE GEADRESSEERDE

Het bijgevoegde stuk is betekend of ter kennis gegeven overeenkomstig Verordening (EU) 2020/1784. U kunt weigeren het bijgevoegde stuk te aanvaarden indien het niet gesteld is in, of vergezeld gaat van een vertaling in, ofwel een taal die u begrijpt ofwel de officiële taal of één van de officiële talen van de plaats van betekening of kennisgeving. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, moet u ofwel onmiddellijk bij de betekening of kennisgeving van het stuk die betekening of kennisgeving weigeren te aanvaarden ten aanzien van de persoon die de betekening of kennisgeving verricht, ofwel binnen twee weken na de betekening of kennisgeving het door u ingevulde formulier of een schriftelijke verklaring waarin u weigert het bijgevoegde stuk te aanvaarden vanwege de taal waarin het is gesteld, terugzenden naar het onderstaande adres. Indien u weigert het bijgevoegde stuk te aanvaarden maar de rechter of autoriteit waarbij de gerechtelijke procedure in het kader waarvan de betekening of kennisgeving nodig was, aanhangig is gemaakt, vervolgens beslist dat de weigering niet gerechtvaardigd was, kan die rechter of autoriteit de rechtsgevolgen toepassen waarin het recht van de lidstaat van het forum voorziet in geval van ongerechtvaardigde weigering, zoals het geldig verklaren van de betekening of kennisgeving.

II.   ADRES WAARNAAR HET FORMULIER MOET WORDEN TERUGGEZONDEN (2):

II.   ADRES WAARNAAR HET FORMULIER MOET WORDEN TERUGGEZONDEN:

2. Adres:

III.   VERKLARING VAN DE GEADRESSEERDE: (3):

Ik weiger het stuk te aanvaarden omdat het niet gesteld is in, of vergezeld gaat van een vertaling in, ofwel een taal die ik begrijp ofwel in de officiële taal of één van de officiële talen van de plaats van betekening of kennisgeving.

Ik begrijp de volgende taal (talen):

Vergeet dit formulier na het afdrukken niet te ondertekenen en er (in voorkomend geval) uw stempel op aan te brengen.

Handtekening en/of stempel, of elektronische handtekening en/of elektronisch zegel:

PDF-formaat


(1) PB L 405 van 2.12.2020, blz. 40

(2) Moet worden ingevuld door de instantie die de betekening of kennisgeving verricht.

(*) Facultatief.

(3) Moet worden ingevuld en ondertekend door de geadresseerde.

Voorlopige versie opslaan Voorlopige versie uploaden