Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ L. POUČENÍ ADRESÁTA O PRÁVU ODMÍTNOUT PŘIJETÍ PÍSEMNOSTI

FORMULÁŘ L

  

POUČENÍ ADRESÁTA O PRÁVU ODMÍTNOUT PŘIJETÍ PÍSEMNOSTI
(čl. 12 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1))

čl. 12 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

I.   POUČENÍ ADRESÁTA

Přiložená písemnost je doručována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784. Přijetí přiložené písemnosti můžete odmítnout, není-li vyhotovena v jazyce, kterému rozumíte, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení ani k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků. Přejete-li si využít tohoto práva, musíte přijetí písemnosti odmítnout v okamžiku doručení přímo osobě, která písemnost doručuje, nebo do dvou týdnů od doručení tak, že na níže uvedenou adresu zašlete zpět tento vámi vyplněný formulář nebo jakékoliv písemné prohlášení, v němž uvedete, že přiloženou písemnost odmítáte přijmout z důvodu jazykového znění, v němž je vyhotovena. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odmítnete přiloženou písemnost přijmout, avšak soud nebo orgán, u kterého se koná řízení, v jehož rámci bylo nutné písemnost doručit, následně rozhodne, že toto odmítnutí nebylo oprávněné, může daný soud nebo orgán uplatnit právní důsledky, které upravuje právo členského státu řízení pro případ neoprávněného odmítnutí přijetí písemnosti, jako je právní fikce, že se písemnost považuje za doručenou.

II.   ADRESA PRO ZASLÁNÍ FORMULÁŘE ZPĚT (2):

II.   ADRESA PRO ZASLÁNÍ FORMULÁŘE ZPĚT:

2. Adresa:

III.   PROHLÁŠENÍ ADRESÁTA: (3):

Odmítám přijmout písemnost, neboť není vyhotovena v jazyce, kterému rozumím, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků místa doručení, ani k ní není přiložen překlad do jednoho z těchto jazyků.

Rozumím tomuto jazyku (těmto jazykům):

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1) Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Vyplní orgán provádějící doručení.

(*) Nepovinný údaj.

(3) Vyplní a podepíše adresát.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané