Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ B. ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA

FORMULÁŘ B

  

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ ADRESY OSOBY, KTERÉ MÁ BÝT PÍSEMNOST DORUČENA
(čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (2) (3))

čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.)

1. ODESÍLAJÍCÍ SUBJEKT

1.2. Adresa:

2. DOŽÁDANÝ ORGÁN

2.2. Adresa:

3. ADRESÁT

3.2. Poslední známá adresa:

3.3. Známé osobní údaje adresáta (v případě fyzické osoby), jsou-li k dispozici:

3.4. Známé údaje adresáta (v případě právnické osoby), jsou-li k dispozici:

Formulář po vytištění nezapomeňte podepsat a orazítkovat (je-li razítko k dispozici).

Podpis nebo razítko nebo elektronický podpis nebo elektronická pečeť:

Formulář ve formátu PDF


(1)Použití tohoto formuláře je nepovinné.

(2)Adresa zjištěná přijímajícím subjektem v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2020/1784.

(3)Např. online záznam nebo přepis dokazování.

(*)Nepovinný údaj.

Uložit rozepsané Načíst rozepsané