Skip to main content

Nařízení Brusel IIb – Formuláře pro věci manželské a věci rodičovské odpovědnosti

Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí.

Nařízení Rady (EU) 2019/1111 (nařízení Brusel IIb) nahradilo od 1. srpna 2022 nařízení (ES) č. 2201/2003 (nařízení Brusel IIa). Toto nové nařízení se vztahuje pouze na soudní řízení zahájená, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené nebo uzavřené ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti ke dni 1. srpna 2022 nebo později.

Nařízení Brusel IIa se nadále použije na rozhodnutí vydaná v soudních řízeních zahájených, na veřejné listiny formálně vyhotovené nebo registrované a na soudní smíry schválené nebo uzavřené před 1. srpnem 2022, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Další informace o nařízení Brusel IIa: oznámení a online formuláře.

Nařízení Brusel IIb se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

Nařízení Brusel IIb určuje členský stát, jehož soudy jsou příslušné rozhodovat ve věcech rodičovské odpovědnosti nebo ve věcech manželských při existenci mezinárodního prvku.

Dále stanoví, že rozhodnutí vydané v jednom členském státě je v ostatních členských státech uznáno, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení. Veškerá rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydaná v některém členském státě a vykonatelná v tomto členském státě se vykonají v jiných členských státech, aniž by bylo vyžadováno prohlášení vykonatelnosti („exequatur“).

Kromě toho doplňuje a posiluje Haagskou úmluvu z roku 1980 tím, že stanoví pravidla pro spolupráci v případech únosu dítěte jedním z rodičů mezi členskými státy.

Každý členský stát určí alespoň jeden ústřední orgán, který bude nápomocen při uplatňování nařízení Brusel IIb.

Nařízení Brusel IIb stanoví devět standardních formulářů. Oznámení členských států týkající se nařízení Brusel IIb jsou k dispozici zde.