Skip to main content

Регламент „Брюксел IIб“ — формуляри по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност

Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета от 25 юни 2019 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца.

Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (Регламент „Брюксел IIб“) замени Регламент (ЕО) № 2201/2003 (Регламент „Брюксел IIa“), считано от 1 август 2022 г. Посоченият нов регламент се прилага само за образувани на 1 август 2022 г. или след тази дата съдебни производства, формално съставени или вписани автентични актове и одобрени или сключени съдебни спогодби по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност.

Разпоредбите на Регламент „Брюксел ІІа“ продължават да се прилагат спрямо съдебните решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди 1 август 2022 г., спрямо автентичните актове, формално съставени или вписани преди тази дата, както и спрямо съдебните спогодби, одобрени или сключени преди тази дата, които попадат в приложното поле на посочения регламент. Допълнителна информация относно Регламент „Брюксел IIa“: уведомления и онлайн формуляри.

Регламент „Брюксел IIб“ се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания.

Kvůli technickému problému se v tuto chvíli nedoporučuje tisknout generované nebo stažené soubory PDF pomocí prohlížeče Mozilla Firefox.

В Регламент „Брюксел IIб“ се определя съдилищата на коя държава членка са компетентни да се произнасят по въпроси, свързани с родителската отговорност, или по брачни въпроси, когато има международен елемент. Предвижда се също така, че решение, постановено в държава членка, се признава в другите държави членки, без да се изисква каквато и да било специална процедура. Всички решения, които са постановени в дадена държава членка по въпроси, свързани с родителската отговорност, и са изпълняеми там, се изпълняват в други държави членки, без да се изисква декларация за изпълняемост („екзекватура“).

Освен това регламентът допълва и подсилва Хагската конвенция от 1980 г., като определя правила за сътрудничество между държавите членки в случаи на отвличане на дете от родител.

Всяка държава членка определя поне един централен орган, който да подпомага прилагането на Регламент „Брюксел IIб“.

В Регламент „Брюксел IIб“ са предвидени девет стандартни формуляра. Уведомленията, направени от държавите членки във връзка с Регламент „Брюксел IIб“, могат да бъдат намерени тук.