Skip to main content

Nariadenie Brusel IIb – formuláre týkajúce sa materstva a rodičovských práv a povinností

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí.

Nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 (nariadenie Brusel IIb) sa od 1. augusta 2022 nahradilo nariadenie (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa). Toto nové nariadenie sa vzťahuje len na súdne konania začaté, na verejné listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností 1. augusta 2022 alebo neskôr.

Nariadenie Brusel IIa sa naďalej uplatňuje na rozhodnutia vydané v súdnych konaniach začatých, na listiny úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny a na súdne zmiery, ktoré sa schválili alebo uzavreli pred 1. augustom 2022, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Doplňujúce informácie o nariadení Brusel IIa: oznámenia a online formuláre.

Nariadenie Brusel IIb sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska.

V nariadení Brusel IIb sa určuje to, súdy ktorého členského štátu majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností alebo v manželských veciach, ak existuje medzinárodný prvok.

Ďalej sa v ňom stanovuje, že rozhodnutie vydané v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania. Všetky rozhodnutia vydané v členskom štáte vo veciach rodičovských práv a povinností a vykonateľné v tomto členskom štáte sa vykonávajú v iných členských štátoch bez toho, aby sa vyžadovalo vyhlásenie vykonateľnosti („exequatur“).

Okrem toho nariadenie Brusel IIb dopĺňa a posilňuje Haagsky dohovor z roku 1980 tým, že stanovuje pravidlá spolupráce v prípadoch únosov detí rodičmi, ku ktorým dochádza medzi členskými štátmi.

Každý členský štát určí aspoň jeden ústredný orgán, ktorý bude pomáhať pri uplatňovaní nariadenia Brusel IIb.

V nariadení Brusel IIb sa stanovuje deväť vzorových tlačív. Oznámenia členských štátov o nariadení Brusel IIb možno nájsť tu.