Skip to main content

Reglamentas „Briuselis IIb“. Su santuoka ir tėvų pareigomis susijusios formos

2019 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (ES) 2019/1111 dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo. 

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 (Reglamentas „Briuselis IIa“) pakeistas Tarybos reglamentu (ES) 2019/1111 (Reglamentu „Briuselis IIb“). Šis naujas reglamentas taikomas tik 2022 m. rugpjūčio 1 d. arba vėliau pradėtiems teismo procesams, oficialiai parengtiems arba užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintiems arba sudarytiems teisminiams susitarimams, susijusiems su santuoka ir tėvų pareigomis.

Reglamentas „Briuselis IIa“ toliau taikomas į šio reglamento taikymo sritį patenkantiems iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. iškeltose bylose priimtiems sprendimams, iki šios datos formaliai parengtiems ar užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintoms arba sudarytoms teisminėms taikos sutartims. Papildoma informacija apie Reglamentą „Briuselis IIa“: pranešimai ir internete pateiktos formos.

Reglamentas „Briuselis IIb“ taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Pagal Reglamentą „Briuselis IIb“ nustatoma, kurios valstybės narės teismai turi jurisdikciją spręsti su tėvų pareigomis ar santuoka susijusias bylas, kai joms būdingas tarptautinis elementas.

Tame reglamente taip pat nustatyta, kad valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokių specialių procedūrų. Visi valstybėje narėje priimti ir joje vykdytini teismo sprendimai dėl tėvų pareigų vykdomi kitose valstybėse narėse nereikalaujant jų paskelbti vykdytinais (egzekvatūra).

Be to, juo papildoma ir sustiprinama 1980 m. Hagos konvencija, nes nustatomos taisyklės dėl valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimo tėvų vykdomo vaikų grobimo atvejais.

Kiekviena valstybė narė paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti Reglamentą „Briuselis IIb“.

Reglamentu „Briuselis IIb“ nustatytos devynios standartinės formos. Su valstybių narių pranešimais apie Reglamentą „Briuselis IIb“ galima susipažinti čia.