Skip to main content

Bryssel II b -asetus – Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat – lomakkeet

Neuvoston asetus (EU) 2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta. 

Neuvoston asetuksella (EU) 2019/1111 (Bryssel II b -asetus) korvataan asetus (EY) N:o 2201/2003 (Bryssel II a -asetus) 1. elokuuta 2022 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan ainoastaan 1. elokuuta 2022 tai sen jälkeen vireille tuleviin avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskeviin oikeudenkäyntimenettelyihin sekä tuona päivänä ja sen jälkeen laadittaviin tai rekisteröitäviin virallisiin asiakirjoihin ja tuomioistuimessa hyväksyttäviin tai tehtäviin sovintoihin.

Bryssel II a -asetusta sovelletaan edelleen ennen 1. elokuuta 2022 vireille tulleissa oikeudenkäynneissä annettuihin päätöksiin sekä ennen tuota päivää laadittuihin tai rekisteröityihin virallisiin asiakirjoihin ja tuomioistuimessa hyväksyttyihin tai tehtyihin sovintoihin, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan. Lisätietoja Bryssel II a -asetuksesta: ilmoitukset ja verkkolomakkeet.

Bryssel II b -asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Bryssel II b -asetuksessa määritetään, minkä jäsenvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään vanhempainvastuuta tai avioliittoa koskevat asiat, joihin liittyy kansainvälinen ulottuvuus.

Siinä säädetään myös, että missä tahansa jäsenvaltiossa annettu päätös tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa ilman eri menettelyä. Missä tahansa jäsenvaltiossa annettu vanhempainvastuuta koskeva päätös, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, on täytäntöönpanokelpoinen myös muissa jäsenvaltioissa ilman erillistä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista.

Asetuksella myös täydennetään ja vahvistetaan vuoden 1980 Haagin yleissopimusta määrittelemällä säännöt, jotka koskevat yhteistyötä jäsenvaltioiden välisissä vanhempien tekemissä lapsikaappauksissa.

Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen, jonka tehtävänä on avustaa Bryssel II b -asetuksen soveltamisessa.

Bryssel II b -asetukseen on liitetty yhdeksän vakiolomaketta. Bryssel II b -asetusta koskevat jäsenvaltioiden ilmoitukset ovat saatavilla täällä.