Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA I - OSVĚDČENÍ, JEŽ SOUD MUSÍ VYDAT V NÁVAZNOSTI NA ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ NAVRÁCENÍ DÍTĚTE DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU ZALOŽENÉ VÝHRADNĚ NA ČL. 13 ODST. 1 PÍSM. B) NEBO ČL. 13 ODST. 2 NEBO OBOU TĚCHTO USTANOVENÍCH HAAGSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1980 (1)

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

PŘÍLOHA I

OSVĚDČENÍ, JEŽ SOUD MUSÍ VYDAT V NÁVAZNOSTI NA ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ NAVRÁCENÍ DÍTĚTE DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU ZALOŽENÉ VÝHRADNĚ NA ČL. 13 ODST. 1 PÍSM. B) NEBO ČL. 13 ODST. 2 NEBO OBOU TĚCHTO USTANOVENÍCH HAAGSKÉ ÚMLUVY Z ROKU 1980 (1)

(Článek 29 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 2019/1111 (2))

Informace pro osoby, kterým je toto osvědčení poskytováno pro účely čl. 29 odst. 5 nařízení

Pokud ke dni rozhodnutí o odmítnutí navrácení dítěte uvedenému v bodě 3 prozatím v členském státě, ve kterém mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním přemístěním nebo zadržením, neprobíhá žádné řízení ve věci práva péče o dítě, máte možnost podat návrh na zahájení řízení ve věci práva péče o dítě u soudu v tomto státě v souladu s čl. 29 odst. 5 nařízení. Pokud je řízení u soudu zahájeno do tří měsíců od oznámení rozhodnutí o odmítnutí navrácení dítěte, je jakékoli rozhodnutí ve věci práva péče o dítě vyplývající z uvedeného řízení, jež ukládá navrácení dítěte do tohoto členského státu, vykonatelné v kterémkoli jiném členském státě v souladu s čl. 29 odst. 6 nařízení, aniž by bylo vyžadováno zvláštní řízení a bez možnosti napadnutí jeho uznání, ledaže je shledána neslučitelnost s rozhodnutím uvedeným v článku 50 nařízení, a to pouze v rozsahu této neslučitelnosti, pokud bylo pro toto rozhodnutí vydáno osvědčení v souladu s článkem 47 nařízení. Pokud je řízení u soudu zahájeno po uplynutí těchto tří měsíců, nebo pokud nebyly splněny podmínky pro vydání osvědčení v souladu s článkem 47 nařízení, bude výsledné rozhodnutí ve věci práva péče o dítě uznáno a vykonáno v jiných členských státech v souladu s oddílem 1 kapitoly IV tohoto nařízení. Strana, která podá návrh na zahájení řízení u soudu v členském státě, ve kterém mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním přemístěním nebo zadržením, předloží tomuto soudu tyto dokumenty: a) jedno vyhotovení rozhodnutí o odmítnutí navrácení dítěte, b) toto osvědčení a c) případně přepis, souhrn nebo protokol z jednání, jak je uvedeno v bodě 4.1.

Informace pro soud, kterému je toto osvědčení poskytováno pro účely čl. 29 odst. 3 nařízení (3)

Toto osvědčení bylo vydáno, protože dítě (děti) uvedené v bodě 5 bylo (byly) protiprávně přemístěno (přemístěny) do členského státu soudu, který toto osvědčení vydává, nebo je (jsou) v tomto členském státě protiprávně zadržováno (zadržovány). Řízení o navrácení dítěte (dětí) podle Haagské úmluvy z roku 1980 bylo zahájeno proto, že osoba uvedená v bodě 6.1 tvrdila, že přemístěním nebo zadržením dítěte (dětí) bylo porušeno právo péče o dítě a že v době přemístění nebo zadržení bylo toto právo, společně nebo samostatně skutečně vykonáváno nebo by bylo vykonáváno, kdyby nedošlo k odebrání nebo zadržení podle Haagské úmluvy z roku 1980. Tento soud odmítl navrácení dítěte nebo dětí, jichž se toto řízení týká, výhradně na základě čl. 13 odst. 1 písm. b) nebo čl. 13 odst. 2 nebo obou těchto ustanovení Haagské úmluvy z roku 1980. Pokud řízení ve věci práva péče o dítě již probíhá v členském státě, ve kterém mělo dítě obvyklý pobyt bezprostředně před protiprávním odebráním nebo zadržením, v době, kdy tento soud vydal své rozhodnutí uvedené v bodě 3, jímž se odmítá navrácení dítěte pouze na základě čl. 13 odst. 1 písm. b) nebo čl. 13 odst. 2 nebo obou těchto ustanovení Haagské úmluvy z roku 1980, stanoví čl. 29 odst. 3 nařízení, že tento soud, je-li mu toto řízení známo, do jednoho měsíce ode dne vydání svého rozhodnutí předá soudu, u něhož bylo řízení ve věci práva péče o dítě zahájeno, přímo nebo prostřednictvím ústředních orgánů, tyto písemnosti: a) jedno vyhotovení rozhodnutí o odmítnutí navrácení dítěte, b) toto osvědčení a c) případně přepis, souhrn nebo protokol z jednání, jak je uvedeno v bodě 4.1, jakož i veškeré další písemnosti, které tento soud považuje za relevantní, jak je uvedeno v bodě 4.2. Soud, u něhož bylo zahájeno řízení ve věci práva péče o dítě, může v případě potřeby požádat stranu, aby předložila v souladu s článkem 91 nařízení překlad nebo přepis rozhodnutí a jakýchkoli dalších písemností připojených k tomuto osvědčení (čl. 29 odst. 4 nařízení).

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ NAVRÁCENÍ DÍTĚTE (DĚTÍ)* (4)

2.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ A VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTÍ*

4.   DALŠÍ PÍSEMNOSTI (JEŽ MOHOU STRANY SDÍLET)*

4.1.   Přepis, souhrn nebo protokol z jednání*
4.1.   Přepis, souhrn nebo protokol z jednání*
4.2.   Veškeré další písemnosti, které soud považuje za relevantní* (5)
4.2.   Veškeré další písemnosti, které soud považuje za relevantní* (5)
Uložit rozepsanéNačíst rozepsané