Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ IV - УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ, РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА СЪГЛАСНО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1980 г. (1) И ВСЯКАКВИ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ВРЕМЕННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХРАНИТЕЛНИ, МЕРКИ, ВЗЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 27, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТА

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Стъпка 5
  • Стъпка 6
  • Стъпка 7
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЯ, РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА СЪГЛАСНО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1980 г. (1) И ВСЯКАКВИ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ВРЕМЕННИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОХРАНИТЕЛНИ, МЕРКИ, ВЗЕТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 27, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТА

(Член 36, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (2))

ВАЖНО

Издава се след подадена от дадена страна молба, от постановилия решение за връщане съд на държавата членка по произход, за който Комисията е уведомена съгласно член 103 от регламента, когато решението за връщане, трябва да бъде изпълнено в друга държава членка поради ново отвличане на детето (децата), след като връщането е разпоредено, или когато решението за връщане включва временна, включително защитна, мярка, основана на член 27, параграф 5 от регламента, с цел защита на децата от сериозна опасност, посочена в член 13, параграф 1, буква б) от Хагската конвенция от 1980 г.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЯВАЩО ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА* (3)
1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА РЕШЕНИЕТО, ПОСТАНОВЯВАЩО ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА* (3)

2.   СЪД, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО (ако е различен)

4.   РЕШЕНИЕ

Запазете версиятаЗаредете версията