Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ IX - УДОСТОРЕНИЕ ОТНОСНО АВТЕНТИЧЕН АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Стъпка 5
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

УДОСТОРЕНИЕ ОТНОСНО АВТЕНТИЧЕН АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ

(Член 66, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО

Издава се след подадена от страната молба само ако държавата членка, която е оправомощила публичния орган или друг орган официално да състави или регистрира автентичния акт или да регистрира споразумението, има компетентност съгласно раздел 2 от глава II от регламента, както е посочено в точка 2, и автентичният акт или споразумението има задължителна правна сила в тази държава членка, както е посочено в точки 12.5 или 13.4. Удостоверението не може да бъде издадено ако има индикации, че съдържанието на автентичния акт или споразумението противоречи на висшия интерес на детето.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД Е БИЛА КОМПЕТЕНТНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 2 ОТ ГЛАВА II НА РЕГЛАМЕНТА*

3.   СЪД ИЛИ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

3.3. Тел./факс/електронна поща*

4.   ЕСТЕСТВО НА АКТА
4.   ЕСТЕСТВО НА АКТА
Запазете версиятаЗаредете версията