Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ VIII - УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО АВТЕНТИЧЕН АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ИЛИ ЗАКОННА РАЗДЯЛА

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Complete

ЛОЖЕНИЕ VIII

УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО АВТЕНТИЧЕН АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАЗВОД ИЛИ ЗАКОННА РАЗДЯЛА

(Член 66, параграф 1, буква а) от Регламент 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО

Издава се след подадена от страната молба само ако държавата членка, която е оправомощила публичния орган или друг орган официално да състави или регистрира автентичния акт или да регистрира споразумението, има компетентност съгласно раздел 1 от глава II от регламента, както е посочено в точка 2, и автентичният акт или споразумението има задължителна правна сила в тази държава членка, както е посочено в точки 7.5 или 8.4.

1. ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)
2. ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД Е БИЛА КОМПЕТЕНТНА СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ 1 ОТ ГЛАВА II НА РЕГЛАМЕНТА*

3. СЪД ИЛИ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

3.3. Тел./факс/електронна поща*

4. ЕСТЕСТВО НА АКТА*
4. ЕСТЕСТВО НА АКТА*
5. ПРЕДМЕТ НА АВТЕНТИЧНИЯ АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО*
5. ПРЕДМЕТ НА АВТЕНТИЧНИЯ АКТ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО*
Запазете версиятаЗаредете версията