Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ I - УДОСТОВЕРЕНИЕ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ОТ СЪДА СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ВЪЗ ОСНОВА ЕДИНСТВЕНО НА ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ИЛИ НА ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 2, ИЛИ И ДВЕТЕ РАЗПОРЕДБИ, ОТ ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1980 г. (1)

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Стъпка 5
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УДОСТОВЕРЕНИЕ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ОТ СЪДА СЛЕД ПОСТАНОВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ВЪЗ ОСНОВА ЕДИНСТВЕНО НА ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 1, БУКВА Б) ИЛИ НА ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 2, ИЛИ И ДВЕТЕ РАЗПОРЕДБИ, ОТ ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ОТ 1980 г. (1)

(Член 29, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2019/1111 (2))

Информация за лицата, които получават това удостоверение за целите на член 29, параграф 5 от регламента

Когато към датата на решението за отказ за връщане на дете, както е посочено в точка 3 по-долу, няма все още висящи производства по същество относно правото на упражняване на родителските права в държавата членка, в която детето е пребивавало обичайно непосредствено преди неправомерното отвеждане или задържане, имате възможност да сезирате съд в тази държава с искане по същество относно правото на упражняване на родителски права в съответствие с член 29, параграф 5 от регламента. Ако съдът е сезиран в рамките на три месеца от изпращането на уведомлението за решението за отказ за връщане на детето, всяко решение, произтичащо от това производство по същество относно правото на упражняване на родителски права, което налага връщането на детето в тази държава членка, ще подлежи на изпълнение във всяка друга държава членка в съответствие с член 29, параграф 6 от регламента, без да е необходима специална процедура и без възможност за противопоставяне на неговото признаване, освен ако и до степента, в която е установено наличие на противоречие с решение, посочено в член 50 от регламента, при условие че е било издадено удостоверение за решението в съответствие с член 47. Ако съдът бъде сезиран след изтичането на три месеца, или условията за издаването на удостоверение в съответствие с член 47 от регламента не са изпълнени, последващото решение по същество относно правото на упражняване на родителски права ще се признава и изпълнява в другите държави членки в съответствие с глава IV, раздел 1 от регламента. Страната, сезирала съда на държавата членка, в която детето е пребивавало обичайно непосредствено преди неправомерното отвеждане или задържане, представя на този съд следните документи: a) копие от решението за отказ за връщането на детето; б) настоящото удостоверение; и в) когато е приложимо, запис, резюме или протокол от изслушването пред съда, посочено в точка 4.1.

Информация за съда, който получава настоящото удостоверение за целите на член 29, параграф 3 от регламента (3)

Настоящото удостоверение се издава, тъй като детето (децата), посочено(и) в точка 5, е(са) било(и) неправомерно отведено(и) или задържано(и) в държавата членка на съда, издал настоящото удостоверение. Производството за връщане на детето(децата) съгласно Хагската конвенция от 1980 г., беше заведено, тъй като лицето, което е посочено в точка 6.1, заяви, че отвеждането или задържането на детето(децата) е извършено в нарушение на правото на упражняване на родителски права и че към момента на отвеждането или задържането това право е било ефективно упражнявано, самостоятелно или съвместно, или е щяло да бъде упражнявано, ако не е било извършено отвеждането или задържането съгласно Хагската конвенция от 1980 г. Този съд е постановил отказ за връщане на едно или повече от децата, които са обект на производството единствено въз основа на член 13, параграф 1, буква б) или член 13, параграф 2, или и двете разпоредби, от Хагската конвенция от 1980 г. Когато производството по същество относно правото на упражняване на родителски права вече е висящо в държавата членка, в която детето е пребивавало обичайно непосредствено преди неправомерното отвеждане или задържане, към момента, в който този съд е постановил решението си, посочено в точка 3, за отказ за връщане на дете единствено въз основа на член 13, параграф 1, буква б) или член 13, параграф 2, или и двете разпоредби, от Хагската конвенция от 1980 г., член 29, параграф 3 от регламента предвижда, че този съд, ако той е известен за тези производства, в рамките на един месец от датата на своето решение, предава на съда, сезиран с производство за решаване по същество на въпроси относно упражняването на родителските права, пряко или чрез централните органи, следните документи: a) копие от решението за отказ за връщането на детето; б) настоящото удостоверение; и в) когато е приложимо, запис, резюме или протокол от съдебното заседание, както е посочено в точка 4.1, и всякакви други документи, за които този съд счита, че са от значение, както е посочено в точка 4.2. Съдът, сезиран с производство по същество относно правото на упражняване на родителски права може, при необходимост, да изиска от страната да представи писмен превод или транслитерация, в съответствие с член 91 от регламента, на решението и на всеки друг документ, приложен към настоящото удостоверение (член 29, параграф 4 от регламента).

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКАЗ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕТО/ДЕЦАТА* (4)

2.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО И ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   РЕШЕНИЕ*

4.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ (КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПОДЕЛЕНИ СЪС СТРАНИТЕ)*

4.1.   Препис, обобщение или протокол от изслушването*
4.1.   Препис, обобщение или протокол от изслушването*
4.2.   Всякакви други документи, за които съдът счита, че са от значение* (5)
4.2.   Всякакви други документи, за които съдът счита, че са от значение* (5)
Запазете версиятаЗаредете версията