Skip to main content

[lv] K VEIDLAPA. DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS VAI NEIZSNIEGŠANAS APLIECINĀJUMS

K VEIDLAPA

DOKUMENTU IZSNIEGŠANAS VAI NEIZSNIEGŠANAS APLIECINĀJUMS 
(11. panta 2. punkts, 12. panta 4. punkts un 14. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

11. panta 2. punkts, 12. panta 4. punkts un 14. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

Izsniegšanu veic cik ātri vien iespējams. Ja nav bijis iespējams izsniegt dokumentu viena mēneša laikā pēc saņemšanas, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru (Regulas (ES) 2020/1784 11. panta 2. punkts).

Izsniegšanu veic cik ātri vien iespējams. Ja nav bijis iespējams izsniegt dokumentu viena mēneša laikā pēc saņemšanas, saņēmēja struktūra informē pārsūtītāju struktūru (Regulas (ES) 2020/1784 11. panta 2. punkts).

Izvēlieties vienu no zemāk piedāvātajiem variantiem

1. IZSNIEGŠANA (14. pants)

1.2. Dokuments

1.2.1.1.2.2. Adrese:

1.2.1.1.2.3. Kāda veida saistība ar adresātu:

1.2.1.2.2.2.2. Adrese:

1.2.1.2.2.2.3. Kāda veida saistība ar adresātu

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMĀCIJA SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 2020/1784 11. PANTA 2. PUNKTU

3. ATTEIKŠANĀS PIEŅEMT DOKUMENTU (Regulas (ES) 2020/1784 12. panta 4. punkts)

4. DOKUMENTA NEIZSNIEGŠANAS IEMESLS

4.1.1. Tika veiktas darbības adreses noteikšanai 3):

4.1.1. Steps to establish the address were undertaken

4.5. Dokuments ir pievienots šim apliecinājumam

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(2) Saņēmējas struktūras noteiktā adrese saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu.

(3) Šis attiecas tikai uz dalībvalstīm, kuras sniedz palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1784 7. panta 2. punkta c) apakšpunktu

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu