Skip to main content

[lv] L VEIDLAPA. INFORMĀCIJA ADRESĀTAM PAR TIESĪBĀM ATTEIKTIES PIEŅEMT DOKUMENTU

L VEIDLAPA

  

INFORMĀCIJA ADRESĀTAM PAR TIESĪBĀM ATTEIKTIES PIEŅEMT DOKUMENTU
(12. panta 2. un 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (1))

12. panta 2. un 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1784 (2020. gada 25. novembris) par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (“dokumentu izsniegšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 40.)

I.   INFORMĀCIJA ADRESĀTAM

Pievienoto dokumentu izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1784. Jūs varat atteikties pieņemt pievienoto dokumentu, ja tas nav uzrakstīts vai ja tam nav pievienots tulkojums valodā, ko jūs saprotat, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām. Ja vēlaties īstenot šīs tiesības, Jums jāatsakās pieņemt dokumentu tā izsniegšanas brīdī tieši no personas, kas to izsniedz, vai divu nedēļu laikā pēc izsniegšanas uz turpmāk norādīto adresi jānosūta aizpildīta šī veidlapa vai rakstisks paziņojums, kurā norādīts, ka Jūs atsakāties pieņemt pievienoto dokumentu dēļ valodas, kurā tas sagatavots. Lūdzam ņemt vērā, ka tad, ja Jūs atsakāties pieņemt pievienoto dokumentu, bet tiesa vai iestāde, kas izskata lietu, kuras gaitā radās nepieciešamība pēc dokumenta izsniegšanas, vēlāk nolemj, ka atteikums nav pamatots, tā var piemērot juridiskas sekas, kas par nepamatotiem atteikumiem paredzētas tiesas atrašanās dalībvalsts tiesību aktos, piemēram, atzīstot attiecīgo dokumentu izsniegšanu par pamatotu.

II.   ADRESE, UZ KURU JĀNOSŪTA VEIDLAPA (2):

II.   ADRESE, UZ KURU JĀNOSŪTA VEIDLAPA:

2. Adrese:

III.   ADRESĀTA PAZIŅOJUMS (3):

Es atsakos pieņemt dokumentu, jo tas nav uzrakstīts vai tam nav pievienots tulkojums valodā, ko es saprotu, vai izsniegšanas vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām.

Es saprotu šādu(-as) valodu(-as):

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(1) OV L 405, 2.12.2020., 40. lpp.

(2) Aizpilda iestāde, kas veic dokumentu izsniegšanu.

(*) Nav obligāts.

(3) Aizpilda un paraksta adresāts.

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu