Skip to main content

[sk] PRÍLOHA VIII - OSVEDČENIE K VEREJNÝM LISTINÁM ALEBO DOHODÁM O ROZVODE A ROZLUKE

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Complete

PRÍLOHA VIII

OSVEDČENIE K VEREJNÝM LISTINÁM ALEBO DOHODÁM O ROZVODE A ROZLUKE

(článok 66 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE

Osvedčenie sa vydáva na návrh účastníka len vtedy, ak členský štát, ktorý poveril verejný orgán alebo iný orgán úradným vyhotovením alebo registráciou verejnej listiny alebo registráciou dohody, mal právomoc podľa kapitoly II oddielu 1 tohto nariadenia, ako sa uvádza v bode 2, a verejná listina alebo dohoda má v uvedenom štáte záväzný právny účinok, ako sa uvádza v bode 7.5 alebo 8.4.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)
2.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU MAL PRÁVOMOC PODĽA KAPITOLY II ODDIELU 1 NARIADENIA*

3.   SÚD ALEBO PRÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

3.3. Tel./fax/e-mail*

4.   POVAHA LISTINY*
4.   POVAHA LISTINY*
5.   PREDMET VEREJNEJ LISTINY ALEBO DOHODY*
5.   PREDMET VEREJNEJ LISTINY ALEBO DOHODY*
Uložiť konceptZobraziť koncept