ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (sk)

 
1 Start 2 Krok 2 3 Krok 3 4 Complete

PRÍLOHA VIII

OSVEDČENIE K VEREJNÝM LISTINÁM ALEBO DOHODÁM O ROZVODE A ROZLUKE

(článok 66 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE

Osvedčenie sa vydáva na návrh účastníka len vtedy, ak členský štát, ktorý poveril verejný orgán alebo iný orgán úradným vyhotovením alebo registráciou verejnej listiny alebo registráciou dohody, mal právomoc podľa kapitoly II oddielu 1 tohto nariadenia, ako sa uvádza v bode 2, a verejná listina alebo dohoda má v uvedenom štáte záväzný právny účinok, ako sa uvádza v bode 7.5 alebo 8.4.

List of options for 1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

List of options for 2.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU MAL PRÁVOMOC PODĽA KAPITOLY II ODDIELU 1 NARIADENIA*

3.   SÚD ALEBO PRÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

3.3. Tel./fax/e-mail*

List of options for 4.   POVAHA LISTINY*

List of options for 5.   PREDMET VEREJNEJ LISTINY ALEBO DOHODY*

Stiahnuť prázdne tlačivo Zobraziť koncept