Skip to main content

[sk] PRÍLOHA IX - OSVEDČENIE K VEREJNEJ LISTINE ALEBO DOHODE VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

PRÍLOHA IX

OSVEDČENIE K VEREJNEJ LISTINE ALEBO DOHODE VO VECIACH RODIČOVSKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

(článok 66 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (1))

UPOZORNENIE

Osvedčenie sa vydáva na návrh účastníka len vtedy, ak členský štát, ktorý poveril verejný orgán alebo iný orgán úradným vyhotovením alebo registráciou verejnej listiny alebo registráciou dohody, mal právomoc podľa kapitoly II oddielu 2 tohto nariadenia, ako sa uvádza v bode 2, a verejná listina alebo dohoda má v uvedenom štáte záväzný právny účinok, ako sa uvádza v bode 12.5 alebo 13.4. Osvedčenie nie je možné vydať, ak existuje náznak o tom, že obsah verejnej listiny alebo dohody je proti najlepším záujmom dieťaťa.

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU* (2)

2.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU MAL PRÁVOMOC PODĽA KAPITOLY II ODDIELU 2 NARIADENIA*

3.   SÚD ALEBO PRÍSLUŠNÝ ORGÁN VYDÁVAJÚCI OSVEDČENIE*

3.3. Tel./fax/e-mail*

4.   POVAHA LISTINY*
4.   POVAHA LISTINY*
Uložiť konceptZobraziť koncept