Skip to main content

[sk] PRÍLOHA I - OSVEDČENIE, KTORÉ SÚD VYDÁ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA O ODMIETNUTÍ NÁVRATU DIEŤAŤA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÉ SA ZAKLADÁ VÝLUČNE NA ČLÁNKU 13 ODS. 1 PÍSM. B) A/ALEBO ODS. 2 HAAGSKEHO DOHOVORU Z ROKU 1980 (1)

  • Current Štart
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

PRÍLOHA I

OSVEDČENIE, KTORÉ SÚD VYDÁ NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA O ODMIETNUTÍ NÁVRATU DIEŤAŤA DO INÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU, KTORÉ SA ZAKLADÁ VÝLUČNE NA ČLÁNKU 13 ODS. 1 PÍSM. B) A/ALEBO ODS. 2 HAAGSKEHO DOHOVORU Z ROKU 1980 (1)

(článok 29 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 (2))

Informácie pre osoby, ktorým sa predkladá toto osvedčenie na účely článku 26a ods. 5 nariadenia Ak ku dňu vydania rozhodnutia o odmietnutí návratu dieťaťa uvedenému v bode 3 sa ešte v členskom štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržiavaním, nekoná o podstate opatrovníckeho práva, máte možnosť začať v danom štáte konanie podaním návrhu na úpravu podstaty opatrovníckeho práva podľa článku 29 ods. 5 nariadenia. Ak súd začne konanie do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí návratu, každé rozhodnutie, ktoré je výsledkom takéhoto konania o podstate opatrovníckeho práva, z ktorého vyplýva návrat dieťaťa do tohto členského štát, je vykonateľné v ktoromkoľvek inom členskom štáte podľa článku 29 ods. 6 nariadenia bez potreby osobitného konania a bez možnosti namietať proti jeho uznaniu okrem prípadov a v takom rozsahu, v akom je rozhodnutie nezlučiteľné s rozhodnutím uvedeným v článku 50 nariadenia, za predpokladu, že k rozhodnutiu bolo vydané osvedčenie podľa článku 47. Ak súd začal konanie po uplynutí troch mesiacov alebo ak nie sú splnené podmienky na vydanie osvedčenia podľa článku 47 nariadenia, rozhodnutie, ktoré je výsledkom konania o podstate opatrovníckeho práva, sa v iných členských štátoch uzná a vykoná podľa kapitoly IV oddielu 1 nariadenia. Účastník, ktorý podáva návrh na začatie konania, predloží súdu v členskom štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržiavaním, tieto písomnosti: a) vyhotovenie rozhodnutia o odmietnutí návratu dieťaťa; b) toto osvedčenie a c) v relevantných prípadoch prepis, súhrn alebo zápisnicu z pojednávania podľa bodu 4.1.

Informácie pre súd, ktorému sa predkladá toto osvedčenie na účely článku 29 ods. 3 nariadenia (3) Toto osvedčenie sa vydalo, pretože dieťa (deti) uvedené v bode 5 bolo (boli) neoprávnene premiestnené do členského štátu, ktorého súd vydáva toto osvedčenie, alebo boli v tomto štáte neoprávnene zadržiavané. Návrh na začatie konania o návrat dieťaťa (detí) sa podal podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980, pretože osoba uvedená v bode 6.1 tvrdila, že premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa (detí) bolo v rozpore s opatrovateľským právom a v čase premiestnenia alebo zadržania sa toto opatrovnícke právo aj skutočne vykonávalo, buď spoločne, alebo samostatne, alebo by sa vykonávalo, ak by nedošlo k premiestneniu alebo zadržaniu podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980. Tento súd odmietol návrat jedného alebo viacerých detí, ktorých sa toto konanie týka, výlučne na základe článku 13 ods. 1 písm. b) a/alebo ods. 2 Haagskeho dohovoru z roku 1980. Ak v členskom štáte, v ktorom malo dieťa obvyklý pobyt bezprostredne pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním, sa už koná o podstate opatrovníckeho práva, keď tento súd vydal rozhodnutie uvedené v bode 3, ktorým sa odmieta návrat dieťaťa výlučne na základe článku 13 ods. 1 písm. b) a/alebo ods. 2 Haagskeho dohovoru z roku 1980, v článku 29 ods. 3 nariadenia sa ustanovuje, že tento súd – ak vie o uvedenom konaní – do jedného mesiaca od dátumu vydania svojho rozhodnutia zašle súdu, ktorý začal konanie o podstate opatrovníckeho práva, buď priamo alebo prostredníctvom ústredných orgánov tieto písomnosti: a) vyhotovenie rozhodnutia o odmietnutí návratu dieťaťa; b) toto osvedčenie a c) podľa potreby prepis, súhrn alebo zápisnicu z pojednávania uvedené v bode 4.1 a akékoľvek iné písomnosti, ktoré považuje za relevantné, uvedené v bode 4.2. V prípade potreby môže súd, ktorý začal konanie o podstate opatrovníckeho práva, požadovať od účastníka, aby podľa článku 91 nariadenia predložil preklad alebo prepis rozhodnutia alebo akejkoľvek písomnosti priloženej k tomuto osvedčeniu (článok 29 ods. 4 nariadenia).

1.   ČLENSKÝ ŠTÁT PÔVODU ROZHODNUTIA O ODMIETNUTÍ NÁVRATU DIEŤAŤA (DETÍ)* (4)

2.   SÚD, KTORÝ VYDAL ROZHODNUTIE A VYDÁVA TOTO OSVEDČENIE*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTIE*

4.   DOPLŇUJÚCE PÍSOMNOSTI (KTORÉ SA MÔŽU POSKYTNÚŤ ÚČASTNÍKOM)*

4.1.   Prepis, súhrn alebo zápisnica z pojednávania*
4.1.   Prepis, súhrn alebo zápisnica z pojednávania*
4.2.   Akékoľvek iné písomnosti, ktoré súd považuje za relevantné* (5)
4.2.   Akékoľvek iné písomnosti, ktoré súd považuje za relevantné* (5)
Uložiť konceptZobraziť koncept