Skip to main content

[fi] LIITE I - TODISTUS, JONKA TUOMIOISTUIN ANTAA ANNETTUAAN PÄÄTÖKSEN, JOSSA KIELTÄYDYTÄÄN PALAUTTAMASTA LASTA TOISEEN JÄSENVALTIOON YKSINOMAAN VUODEN 1980 HAAGIN YLEISSOPIMUKSEN&nbsp;(<sup>1</sup>) 13 ARTIKLAN ENSIMMÄISEN KAPPALEEN B ALAKOHDAN TAI 13 ARTIKLAN TOISEN KAPPALEEN TAI MOLEMPIEN PERUSTEELLA

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Vaihe 5
  • Complete

LIITE I

TODISTUS, JONKA TUOMIOISTUIN ANTAA ANNETTUAAN PÄÄTÖKSEN, JOSSA KIELTÄYDYTÄÄN PALAUTTAMASTA LASTA TOISEEN JÄSENVALTIOON YKSINOMAAN VUODEN 1980 HAAGIN YLEISSOPIMUKSEN (1) 13 ARTIKLAN ENSIMMÄISEN KAPPALEEN B ALAKOHDAN TAI 13 ARTIKLAN TOISEN KAPPALEEN TAI MOLEMPIEN PERUSTEELLA

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (2) 29 artiklan 2 kohta)

Tietoa henkilöille, jotka vastaanottavat tämän todistuksen tämän asetuksen 29 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi

Jos kohdassa 3 tarkoitettuna kieltäytymistä lapsen palauttamisesta koskevan päätöksen antamispäivänä lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä ei vielä ole vireillä menettelyä jäsenvaltiossa, jossa lapsen asuinpaikka oli välittömästi ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, teillä on mahdollisuus panna vireille hakemus lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä kyseisen valtion tuomioistuimessa asetuksen 29 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Jos asia pannaan vireille tuomioistuimessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus päätöksestä kieltäytyä lapsen palauttamisesta annettiin, tässä menettelyssä lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä annettu päätös, jossa edellytetään lapsen palauttamista, on täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa asetuksen 29 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilman eri menettelyä ja mahdollisuutta vastustaa sen tunnustamista, paitsi jos ja siltä osin kuin todetaan, että päätös on ristiriidassa asetuksen 50 artiklassa tarkoitetun päätöksen kanssa edellyttäen, että päätöksestä on annettu todistus asetuksen 47 artiklan mukaisesti. Jos asia pannaan vireille kolmen kuukauden määräajan päätyttyä tai jos edellytykset todistuksen antamiselle 47 l artiklan mukaisesti eivät täyty, lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä annettu päätös tunnustetaan ja pannaan täytäntöön muissa jäsenvaltioissa asetuksen IV luvun 1 jakson mukaisesti. Osapuolen, joka panee asian vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa lapsen asuinpaikka oli välittömästi ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä, on toimitettava kyseiselle tuomioistuimelle seuraavat asiakirjat: a) jäljennös päätöksestä kieltäytyä lapsen palauttamisesta b) tämä todistus ja c) tarvittaessa kohdassa 4.1 mainittu kuulemista koskeva selostus, tiivistelmä tai pöytäkirja.

Tietoa tuomioistuimelle, joka vastaanottaa tämän todistuksen asetuksen 29 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (3)

Tämä todistus on annettu, koska kohdassa 5 mainittu lapsi (lapset) on viety luvattomasti tämän todistuksen antavan tuomioistuimen jäsenvaltioon tai jätetty palauttamatta kyseisestä jäsenvaltiosta. Vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukainen lapsen (lasten) palauttamista koskeva menettely on pantu vireille, koska kohdassa 6.1 mainittu henkilö väitti lapsen (lasten) pois viemisen tai palauttamatta jättämisen loukkaavan oikeutta lapsen huoltoon ja oikeutta lapsen huoltoon oli pois viemisen tai palauttamatta jättämisen hetkellä tosiasiallisesti käytetty vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen mukaisesti, joko yhdessä tai yksin, tai olisi käytetty, jollei pois viemistä tai palauttamatta jättämistä olisi tapahtunut. Tämä tuomioistuin on kieltäytynyt yhden tai useamman menettelyn kohteena olevan lapsen palauttamisesta yksinomaan vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 13 artiklan ensimmäisen kappaleen b alakohdan tai 13 artiklan toisen kappaleen taikka molempien perusteella. Kun menettely lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä on jo vireillä jäsenvaltiossa, jossa lapsen asuinpaikka oli välittömästi ennen luvatonta poisviemistä tai palauttamatta jättämistä ajankohtana, jona tämä tuomioistuin antoi kohdassa 3 mainitun päätöksensä, jossa kieltäydytään lapsen palauttamisesta yksinomaan vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 13 artiklan ensimmäisen kappaleen b alakohdan tai 13 artiklan toisen kappaleen taikka molempien perusteella, asetuksen 29 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tämän tuomioistuimen on, jos se on tietoinen kyseisestä menettelystä, kuukauden kuluessa päätöksensä antamisesta toimitettava tuomioistuimelle, jossa menettely lapsen huoltoa koskevan päätöksen asiasisällöstä on vireillä, joko suoraan tai keskusviranomaisten välityksellä seuraavat asiakirjat: a) jäljennös päätöksestä kieltäytyä lapsen palauttamisesta b) tämä todistus ja c) tarvittaessa kohdassa 4.1 mainittu kuulemista koskeva selostus, tiivistelmä tai pöytäkirja taikka kohdassa 4.2 mainitut tuomioistuimen tarpeellisiksi katsomat muut asiakirjat. Tuomioistuin, jossa on pantu vireille menettely lapsen huoltoa koskevien oikeuksien asiasisällöstä, voi tarvittaessa vaatia, että osapuoli toimittaa asetuksen 91 artiklan mukaisesti käännöksen tai translitteroinnin päätöksestä ja tähän todistukseen liitetyistä muista asiakirjoista (asetuksen 29 artiklan 4 kohta).

1.   JÄSENVALTIO, JOSSA PÄÄTÖS KIELTÄYTYÄ LAPSEN (LASTEN) PALAUTTAMISESTA ON ANNETTU* (4)

2.   TUOMIOISTUIN, JOKA ANTOI PÄÄTÖKSEN JA ANTAA TODISTUKSEN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖS*

4.   MUUT ASIAKIRJAT (JOTKA VOIDAAN TOIMITTAA OSAPUOLILLE)*

4.1   Kuulemista koskeva selostus, tiivistelmä tai pöytäkirja*
4.1   Kuulemista koskeva selostus, tiivistelmä tai pöytäkirja*
4.2   Tuomioistuimen tarpeellisiksi katsomat muut asiakirjat* (5)
4.2   Tuomioistuimen tarpeellisiksi katsomat muut asiakirjat* (5)
Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos