Skip to main content

[sv] FORMULÄR K. INTYG OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR

FORMULÄR K

  

INTYG OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR
(artiklarna 11.2, 12.4 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

artiklarna 11.2, 12.4 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Delgivning ska ske så snart som möjligt. Om delgivning inte har kunnat ske inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet informera det sändande organet om detta (artikel 11.2 i förordning (EU) 2020/1784).

Delgivning ska ske så snart som möjligt. Om delgivning inte har kunnat ske inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet informera det sändande organet om detta (artikel 11.2 i förordning (EU) 2020/1784).

Välj ett av alternativen nedan

1. DELGIVNING (artikel 14)

1.2. Handlingen

1.2.1.1.2.2. Adress:

1.2.1.1.2.3. Koppling till adressaten

1.2.1.2.2.2.2. Adress

1.2.1.2.2.2.3. Koppling till adressaten:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. UNDERRÄTTELSE I ENLIGHET MED ARTIKEL 11.2 I FÖRORDNING (EU) 2020/1784

3. VÄGRAN ATT TA EMOT HANDLING (artikel 12.4 i förordning (EU) 2020/1784)

4. ORSAK TILL ATT HANDLINGEN INTE DELGETTS ADRESSATEN

4.1.1. Åtgärder vidtogs för att fastställa adressen 3):

4.1.1. Åtgärder vidtogs för att fastställa adressen 

4.5. Handlingen bifogas

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)EUT L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Fylls i av den myndighet som verkställer delgivningen.

Spara utkast Hämta utkast