Skip to main content

[sv] FORMULÄR D. MOTTAGNINGSBEVIS

FORMULÄR D

  

MOTTAGNINGSBEVIS
(artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (12).

Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (12). (2)

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)EUT L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)Skyldigheten att sända ett mottagningsbevis via det decentraliserade it-systemet är endast tillämplig från och med den dag då det decentraliserade it-systemet tas i drift i enlighet med artikel 37.2 i förordning (EU) 2020/1784.

Spara utkast Hämta utkast