Skip to main content

[sv] FORMULÄR I. BEGÄRAN OM INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR

FORMULÄR I

  

BEGÄRAN OM INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING AV HANDLINGAR
(artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (2))

artikel 11.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Delgivning ska ske så snart som möjligt. Om det inte har varit möjligt att delge handlingen inom en månad från mottagandet, ska det mottagande organet underrätta det sändande organet om detta.

1. FRAMSTÄLLNINGEN ÖVERSÄNDES MEN INGEN INFORMATION OM DELGIVNING ELLER UTEBLIVEN DELGIVNING HAR MOTTAGITS

2. SÄNDANDE ORGAN

Punkterna 2.2–2.6 är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

2.2. Adress:

3. MOTTAGANDE ORGAN

Sök behörig domstol/myndighet

Dessa uppgifter är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

3.2. Adress:

4. ADRESSAT

Dessa uppgifter är inte obligatoriska om en kopia av framställningen om delgivning av handling bifogas:

4.2. Adress:

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)Det är frivilligt att använda detta formulär.

(2)EUT L 405, 2.12.2020, s. 1

(*)Ej obligatoriskt.

Spara utkast Hämta utkast