Skip to main content

[sv] FORMULÄR L. INFORMATION TILL ADRESSATEN OM RÄTTEN ATT VÄGRA ATT TA EMOT HANDLINGAR

FORMULÄR L

  

INFORMATION TILL ADRESSATEN OM RÄTTEN ATT VÄGRA ATT TA EMOT HANDLINGAR
(artikel 12.2 och 12.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

artikel 12.2 och 12.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

I.   INFORMATION TILL ADRESSATEN

Den bifogade handlingen har delgetts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784. Ni kan vägra att ta emot handlingen om den inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, antingen ett språk som ni förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen. Om ni önskar utnyttja denna rättighet, måste ni vägra att ta emot handlingen vid delgivningen genom att vända er direkt till delgivningsmannen eller genom att inom två veckor från delgivningen fylla i och återsända detta formulär till nedanstående adress eller sända en skriftlig förklaring till nedanstående adress om att ni vägrar att ta emot den bifogade handlingen på grund av det språk som den är avfattad på. Om ni vägrar att ta emot handlingen och den domstol eller myndighet som handlägger det rättsliga förfarande inom ramen för vilket delgivningen har blivit nödvändig därefter kommer fram till att vägran inte var motiverad, får den för omotiverad vägran av delgivning tillämpa rättsliga följder som föreskrivs i forummedlemsstatens rätt, såsom att anse att delgivningen är giltig.

II.   ADRESS FÖR ÅTERSÄNDANDE AV FORMULÄRET (2):

II.   ADRESS FÖR ÅTERSÄNDANDE AV FORMULÄRET:

2. Adress:

III.   ADRESSATENS FÖRKLARING: (3):

Jag vägrar att ta emot handlingen eftersom handlingen inte är avfattad på, eller åtföljs av en översättning till, ett språk som jag förstår eller det officiella språket eller något av de officiella språken på platsen för delgivningen.

Jag förstår följande språk:

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1) EUT L 405, 2.12.2020, s. 40

(2) Fylls i av den myndighet som verkställer delgivningen.

(*) Ej obligatoriskt.

(3) Fylls i och undertecknas av adressaten.

Spara utkast Hämta utkast