Skip to main content

[sv] FORMULÄR H. MOTTAGNINGSBEVIS FRÅN DET BEHÖRIGA MOTTAGANDE ORGAN SOM HAR TERRITORIELL BEHÖRIGHET TILL DET SÄNDANDE ORGANET

FORMULÄR H

  

MOTTAGNINGSBEVIS FRÅN DET BEHÖRIGA MOTTAGANDE ORGAN SOM HAR TERRITORIELL BEHÖRIGHET TILL DET SÄNDANDE ORGANET
(artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (1))

artikel 10.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1784 av den 25 november 2020 om delgivning i medlemsstaterna av rättegångshandlingar och andra handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur [delgivning av handlingar] (EUT L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (17).

Detta mottagningsbevis bör översändas via det decentraliserade it-systemet eller på annat sätt så snart som möjligt efter mottagandet av handlingen och under alla omständigheter inom sju dagar från mottagandet (17). 2)

Kom ihåg att underteckna formuläret och stämpla det (om tillgänglig) så snart du har skrivit ut det

Underskrift och/eller stämpel eller elektronisk underskrift och/eller elektronisk stämpel:

pdf-formulär


(1)EUT L 405, 2.12.2020, s. 1

(2)Endast tillämpligt på medlemsstater som lämnar hjälp i enlighet med artikel 7.2 c i förordning (EU) 2020/1784.

Spara utkast Hämta utkast