Skip to main content

[lt] I PRIEDAS - PAŽYMA, KURIĄ TURI IŠDUOTI TEISMAS REMDAMASIS SPRENDIMU, KURIUO GRĄŽINTI VAIKĄ Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ ATSISAKOMA, GRINDŽIAMU VIEN TIK 1980 M. HAGOS KONVENCIJOS (1) 13 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTU AR 13 STRAIPSNIO 2 DALIMI ARBA ABIEM ATVEJAIS

  • Current Pradėti
  • 2 Žingsnis
  • 3 Žingsnis
  • 4 Žingsnis
  • 5 Žingsnis
  • Complete

I PRIEDAS

PAŽYMA, KURIĄ TURI IŠDUOTI TEISMAS REMDAMASIS SPRENDIMU, KURIUO GRĄŽINTI VAIKĄ Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ ATSISAKOMA, GRINDŽIAMU VIEN TIK 1980 M. HAGOS KONVENCIJOS (1) 13 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTU AR 13 STRAIPSNIO 2 DALIMI ARBA ABIEM ATVEJAIS

(Tarybos reglamento (ES) Nr. 2019/1111 (2) 29 straipsnio 2 dalis)

Informacija asmenims, gaunantiems šią pažymą Reglamento 29 straipsnio 5 dalies tikslais Jeigu 3 punkte nurodyto sprendimo, kuriuo grąžinti vaiką atsisakoma, priėmimo dieną valstybėje narėje, kurioje buvo vaiko įprastinė gyvenamoji vieta prieš pat jo neteisėtą išvežimą ar laikymą, joks procesas dėl globos teisių esmės dar nėra vykdomas, galite kreiptis į teismą toje valstybėje pateikdami prašymą dėl globos teisių esmės pagal Reglamento 29 straipsnio 5 dalį. Jeigu į teismą kreipiamasi per tris mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, kuriuo grąžinti vaiką atsisakoma, dienos, bet koks sprendimas, priimtas tame procese dėl globos teisių esmės, pagal kurį vaikas turi būti grąžintas į tą valstybę narę, bus vykdytinas bet kurioje kitoje valstybėje narėje pagal Reglamento 29 straipsnio 6 dalį, nereikalaujant jokios specialios procedūros ir nesuteikiant jokios galimybės ginčyti jo pripažinimą, išskyrus atvejus, kai nustatomas nesuderinamumas su Reglamento 50 straipsnyje nurodytu sprendimu, ir tokiu mastu, kiek tai nustatoma, su sąlyga, kad pagal Reglamento 47 straipsnį buvo išduota pažyma dėl sprendimo. Jeigu į teismą kreipiamasi pasibaigus trijų mėnesių terminui arba jeigu pažymos išdavimo sąlygos pagal 47 straipsnį netenkinamos, priimtas sprendimas dėl globos teisių esmės bus pripažįstamas ir vykdomas kitose valstybėse narėse pagal Reglamento IV skyriaus 1 skirsnį. Šalis, kuri kreipiasi į valstybės narės, kurioje buvo vaiko įprastinė gyvenamoji vieta prieš pat jo neteisėtą išvežimą ar laikymą, teismą, pateikia tam teismui šiuos dokumentus: a) sprendimo, kuriuo grąžinti vaiką atsisakoma, kopiją; b) šią pažymą ir c) jei taikytina, teismo posėdžio stenogramą, santrauką arba protokolą, kaip nurodyta 4.1 punkte.

Informacija teismui, gaunančiam šią pažymą Reglamento 29 straipsnio 3 dalies tikslais (3) Ši pažyma buvo išduota dėl to, kad 5 punkte nurodytas (-i) vaikas (-ai) buvo neteisėtai išvežtas (-i) į šią pažymą išduodančio teismo valstybę narę ar joje laikomas (-i). Procesas dėl vaiko (-ų) grąžinimo pagal 1980 m. Hagos konvenciją buvo pradėtas dėl to, kad 6.1 punkte nurodytas asmuo pareiškė, kad vaiko (-ų) išvežimu ar laikymu buvo pažeistos globos teisės ir kad išvežimo ar laikymo metu tomis teisėmis buvo bendrai arba atskirai faktiškai naudojamasi, arba jomis taip būtų buvę naudojamasi, jeigu nebūtų buvę išvežimo ar laikymo pagal 1980 m. Hagos konvenciją. Šis teismas atsisakė nurodyti vieną ar daugiau vaikų grąžinti remdamasis proceso, grindžiamo vien tik 1980 m. Hagos konvencijos 13 straipsnio 1 dalies b punktu ar 13 straipsnio 2 dalimi arba abiem atvejais, rezultatais. Jeigu valstybėje narėje, kurioje buvo vaiko įprastinė gyvenamoji vieta prieš pat jo neteisėtą išvežimą ar laikymą, jau vykdomas procesas dėl globos teisių esmės tuo metu, kai šis teismas priėmė 3 punkte nurodytą sprendimą, kuriuo atsisako nurodyti vaiką grąžinti remdamasis vien tik 1980 m. Hagos konvencijos 13 straipsnio 1 dalies b punktu arba 13 straipsnio 2 dalimi, Reglamento 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šis teismas, jeigu jis žino apie tą procesą, per vieną mėnesį nuo jo sprendimo priėmimo dienos teismui, į kurį kreiptasi dėl proceso dėl globos teisių esmės, tiesiogiai arba per centrines institucijas perduoda šiuos dokumentus: a) savo sprendimo, kuriuo grąžinti vaiką atsisakoma, kopiją; b) šią pažymą ir c) jei taikytina, teismo posėdžio stenogramą, santrauką arba protokolą, kaip nurodyta 4.1 punkte, ir visus kitus dokumentus, kurie, šio teismo nuomone, yra aktualūs, kaip nurodyta 4.2 punkte. Teismas, į kurį kreiptasi dėl proceso dėl globos teisių esmės, kai būtina, gali reikalauti, kad bylos šalis pateiktų sprendimo ir bet kokio kito dokumento, pridėto prie šios pažymos, vertimą ar transliteraciją pagal Reglamento 91 straipsnį (Reglamento 29 straipsnio 4 dalis).

1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ, KURIOJE PRIIMTAS SPRENDIMAS, KURIUO GRĄŽINTI VAIKĄ (-US) ATSISAKOMA* (4)

2.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS IR PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas/faksas/elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMAS*

4.   PAPILDOMI DOKUMENTAI (KURIAIS GALI BŪTI DALIJAMASI SU BYLOS ŠALIMIS)*

4.1.   Teismo posėdžio stenograma, santrauka arba protokolas*
4.1.   Teismo posėdžio stenograma, santrauka arba protokolas*
4.2.   Bet kurie kiti dokumentai, kurie, teismo nuomone, yra aktualūs* (5)
4.2.   Bet kurie kiti dokumentai, kurie, teismo nuomone, yra aktualūs* (5)
Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį