Skip to main content

[lt] IV PRIEDAS - PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ, KURIAIS NURODOMA VAIKĄ GRĄŽINTI Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ PAGAL 1980 M. HAGOS KONVENCIJĄ (1), IR PRIE JŲ PRIDĖTŲ LAIKINŲJŲ PRIEMONIŲ, ĮSKAITANT APSAUGOS PRIEMONES, KURIŲ IMTASI PAGAL REGLAMENTO 27 STRAIPSNIO 5 DALĮ

  • Current Pradėti
  • 2 Žingsnis
  • 3 Žingsnis
  • 4 Žingsnis
  • 5 Žingsnis
  • 6 Žingsnis
  • 7 Žingsnis
  • Complete

IV PRIEDAS

PAŽYMA DĖL SPRENDIMŲ, KURIAIS NURODOMA VAIKĄ GRĄŽINTI Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ PAGAL 1980 M. HAGOS KONVENCIJĄ (1), IR PRIE JŲ PRIDĖTŲ LAIKINŲJŲ PRIEMONIŲ, ĮSKAITANT APSAUGOS PRIEMONES, KURIŲ IMTASI PAGAL REGLAMENTO 27 STRAIPSNIO 5 DALĮ

(Tarybos reglamento (ES) 2019/1111 (2) 36 straipsnio 1 dalies c punktas)

SVARBU

Pažymą proceso šalies prašymu išduoda kilmės valstybės narės, kurioje priimtas sprendimas dėl grąžinimo, teismas, apie kurį Komisijai pranešta pagal Reglamento 103 straipsnį, tais atvejais, kai sprendimas dėl grąžinimo turi būti vykdomas kitoje valstybėje narėje dėl tolesnio vaiko (-ų) grobimo, įvykdyto po to, kai buvo nurodyta vaiką (-us) grąžinti, arba kai sprendime dėl grąžinimo numatyta laikinoji priemonė, įskaitant apsaugos priemonę, grindžiama Reglamento 27 straipsnio 5 dalimi, siekiant apsaugoti vaiką nuo 1980 m. Hagos konvencijos 13 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos didelės rizikos.

1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ, KURIOJE PRIIMTAS SPRENDIMAS, KURIUO NURODOMA VAIKĄ (-US)* GRĄŽINTI (3)
1.   KILMĖS VALSTYBĖ NARĖ, KURIOJE PRIIMTAS SPRENDIMAS, KURIUO NURODOMA VAIKĄ (-US)* GRĄŽINTI (3)

2.   PAŽYMĄ IŠDUODANTIS TEISMAS*

2.3. Telefonas / faksas / elektroninis paštas*

3.   SPRENDIMĄ PRIĖMĘS TEISMAS (jei skiriasi)

4.   SPRENDIMAS*

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį