Skip to main content

[fi] LOMAKE L. ILMOITUS VASTAANOTTAJALLE OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ VASTAANOTTAMASTA ASIAKIRJAA

LOMAKE L

ILMOITUS VASTAANOTTAJALLE OIKEUDESTA KIELTÄYTYÄ VASTAANOTTAMASTA ASIAKIRJAA
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1)(asiakirjojen tiedoksianto) 12 artiklan 2 ja 3 kohta))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 12 artiklan 2 ja 3 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

I   TIETOA VASTAANOTTAJALLE

Oheinen asiakirja annetaan tiedoksi asetuksen (EU) 2020/1784 mukaisesti. Voitte kieltäytyä vastaanottamasta oheista asiakirjaa, jollei asiakirja ole kirjoitettu ymmärtämällänne kielellä tai tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä tai jollei mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä. Jos haluatte käyttää tätä oikeuttanne, teidän on kieltäydyttävä vastaanottamasta asiakirjaa tiedoksiannon yhteydessä ilmoittamalla tästä suoraan asiakirjan toimittavalle henkilölle tai täyttämällä tämä lomake ja palauttamalla se tai jokin muu kirjallinen ilmoitus, jossa ilmoitatte kieltäytyvänne vastaanottamasta oheista asiakirjaa sen kielen vuoksi, jolla asiakirja toimitettiin, jäljempänä olevaan osoitteeseen kahden viikon kuluessa tiedoksiannosta. Huomioikaa, että jos kieltäydytte vastaanottamasta oheista asiakirjaa mutta sitä asiaa käsittelevä tuomioistuin tai viranomainen, jonka yhteydessä tiedoksianto tuli tarpeelliseksi, päättää myöhemmin, että kieltäytyminen ei ollut perusteltua, se voi soveltaa tuomioistuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisia oikeudellisia seuraamuksia perusteettomaan kieltäytymiseen, kuten katsoa, että tiedoksianto oli pätevä.

II   LOMAKKEEN PALAUTUSOSOITE (2):

II   LOMAKKEEN PALAUTUSOSOITE (2):

2. Osoite:

III   VASTAANOTTAJAN ILMOITUS (3):

Kieltäydyn vastaanottamasta asiakirjaa, koska sitä ei ole kirjoitettu ymmärtämälläni kielellä eikä tiedoksiantopaikkakunnan virallisella kielellä tai yhdellä niistä eikä mukana ole käännöstä jollekin kyseisistä kielistä.

Ymmärrän seuraavaa kieltä tai seuraavia kieliä:

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Tiedoksiannon toteuttava viranomainen täyttää.

(*) Vapaaehtoinen.

(3) Vastaanottaja täyttää ja allekirjoittaa.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos