Skip to main content

[fi] LOMAKE K. TODISTUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ

LOMAKE K

TODISTUS ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMISESTA TAI TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ
(Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (1) (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta, 12 artiklan 4 kohta ja 14 artikla))

Oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1784 (asiakirjojen tiedoksianto) 11 artiklan 2 kohta, 12 artiklan 4 kohta ja 14 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.)

Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottava viranomainen ilmoittaa siitä lähettävälle viranomaiselle (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohta).

Tiedoksianto on toimitettava viipymättä. Jollei tiedoksiantoa ole voitu toimittaa kuukauden kuluessa asiakirjan vastaanottamisesta, vastaanottava viranomainen ilmoittaa siitä lähettävälle viranomaiselle (asetuksen (EU) 2020/1784 11 artiklan 2 kohta).

Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista

1. TIEDOKSIANNON TOIMITTAMINEN (14 artikla)

1.2. Asiakirja

1.2.1.1.2.2. Osoite:

1.2.1.1.2.3. Suhde vastaanottajaan:

1.2.1.2.2.2.2. Osoite:

1.2.1.2.2.2.3. Suhde vastaanottajaan:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. Asetuksen (EU) 2020/1784 11 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI ANNETUT TIEDOT

3. KIELTÄYTYMINEN ASIAKIRJAN VASTAANOTTAMISESTA (asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 4 kohta)

4. SYY ASIAKIRJAN TIEDOKSIANNON TOIMITTAMATTA JÄTTÄMISELLE

4.1.1. Osoite on yritetty selvittää (3):

4.1.1. Osoite on yritetty selvittää (3):

4.5. Asiakirja on tämän todistuksen liitteenä

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1) EUVL L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2) Vastaanottavan viranomaisen asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti selvittämä osoite.

(2) Tämä kohta koskee vain jäsenvaltioita, jotka antavat apua asetuksen (EU) 2020/1784 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos