Skip to main content

[hu] I. MELLÉKLET - A GYERMEK MÁSIK TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ VISSZAVITELE IRÁNTI KÉRELMET KIZÁRÓLAG AZ 1980. ÉVI HÁGAI EGYEZMÉNY (1) 13. CIKKE ELSŐ BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA, VAGY 13. CIKKÉNEK MÁSODIK BEKEZDÉSE, VAGY MINDKETTŐ ALAPJÁN ELUTASÍTÓ HATÁROZATOT KÖVETŐEN A BÍRÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTANDÓ TANÚSÍTVÁNY

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • 3 Lépés
  • 4 Lépés
  • 5 Lépés
  • Complete

I. MELLÉKLET

A GYERMEK MÁSIK TAGÁLLAMBA TÖRTÉNŐ VISSZAVITELE IRÁNTI KÉRELMET KIZÁRÓLAG AZ 1980. ÉVI HÁGAI EGYEZMÉNY (1) 13. CIKKE ELSŐ BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA, VAGY 13. CIKKÉNEK MÁSODIK BEKEZDÉSE, VAGY MINDKETTŐ ALAPJÁN ELUTASÍTÓ HATÁROZATOT KÖVETŐEN A BÍRÓSÁG ÁLTAL KIÁLLÍTANDÓ TANÚSÍTVÁNY

(Az (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (2) 29. cikkének (2) bekezdése)

Tájékoztatás azon személyek számára, akik a rendelet 29. cikke (5) bekezdésének alkalmazásában kézhez kapják ezt a tanúsítványt Ha a gyermek visszavitele iránti kérelmet elutasító – a 3. pontban említett – határozat meghozatalának időpontjában még nincs folyamatban a felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló eljárás a gyermeknek a jogellenes elvitelt, illetve visszatartást közvetlenül megelőző szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban, akkor Önnek jogában áll az említett tagállam valamely bíróságát felhívni a szülői felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló kérelemmel, az (EU) 2019/1111 rendelet 29. cikkének (5) bekezdésével összhangban. Ha a gyermek visszavitele iránti kérelmet elutasító határozatról való értesítéstől számított három hónapon belül hívják fel a bíróságot, akkor a felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló említett eljárás eredményeként hozott, a gyermek visszavitelét maga után vonó bármely határozat a rendelet 29. cikke (6) bekezdésével összhangban más tagállamban is végrehajtatható lesz külön eljárás előírása és az elismerés megtagadásának lehetősége nélkül, kivéve akkor és olyan mértékben, amikor és amennyiben megállapítást nyert, hogy a határozat összeegyeztethetetlen a rendelet 50. cikkében említett határozattal, feltéve hogy a határozatról a rendelet 47. cikke szerinti tanúsítványt állítottak ki. Ha a három hónap letelte után fordulnak a bírósághoz, vagy ha nem teljesülnek a rendelet 47. cikke szerinti tanúsítvány kiállításának feltételei, akkor a felügyeleti jog érdemét érintő határozatot a rendelet IV. fejezetének 1. szakaszával összhangban fogják más tagállamokban elismerni és végrehajtani. A bírósághoz forduló félnek a gyermeknek a jogellenes elvitelt vagy a visszatartást közvetlenül megelőző szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságához az alábbi dokumentumokat kell benyújtania: a) a gyermek visszavitele iránti kérelmet elutasító határozat egy példánya; b) ez a tanúsítvány; és c) adott esetben a tárgyalás leirata, összefoglalása vagy jegyzőkönyve, a 4.1. pontban megjelöltek szerint.

Tájékoztatás azon bíróság számára, amely a rendelet 29. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában kézhez kapja ezt a tanúsítványt (3) E tanúsítvány kiállítására azért került sor, mert az 5. pontban megjelölt gyermek(ek)et jogellenesen vitték el abba a tagállamba, illetve tartották vissza abban a tagállamban, amelyben a tanúsítványt kiállító bíróság található. A gyermek(ek)nek az 1980. évi Hágai Egyezmény értelmében történő visszavitelére irányuló eljárás megindítására azért került sor, mert a 6.1. pontban megjelölt személy azt állította, hogy a gyermek(ek) elvitele, illetve visszatartása a felügyeleti jog megsértésével történt, és az elvitel, illetve visszatartás időpontjában a felügyeleti jogot ténylegesen – egyedül vagy közösen – gyakorolták, illetve gyakorolták volna, ha nem kerül sor az 1980. évi Hágai Egyezmény szerinti elvitelre vagy visszatartásra. Az említett bíróság kizárólag az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke első bekezdésének b) pontja, vagy 13. cikkének második bekezdése, vagy mindkettő alapján elutasította a gyermek(ek) visszavitele iránti kérelmet. Az (EU) 2019/1111 rendelet 29. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy abban az esetben, ha a gyermek(ek)nek a jogellenes elvitelt, illetve visszatartást közvetlenül megelőző szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamban már folyamatban volt a felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló eljárás abban az időpontban, amikor az említett bíróság meghozta a 3. pontban említett határozatát, amelyben kizárólag az 1980. évi Hágai Egyezmény 13. cikke első bekezdésének b) pontja, vagy 13. cikkének második bekezdése, vagy mindkettő alapján elutasította a gyermek(ek) visszavitele iránti kérelmet, akkor az említett bíróságnak – amennyiben tudomása van az adott eljárásról – a határozatának meghozatalától számított egy hónapon belül, közvetlenül vagy a központi hatóságokon keresztül, át kell adnia a felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló eljárás ügyében megkeresett bíróságnak az alábbi dokumentumokat: a) a gyermek visszavitele iránti kérelmet elutasító határozatának egy példánya; b) ez a tanúsítvány; és c) adott esetben a tárgyalás leirata, összefoglalása vagy jegyzőkönyve, a 4.1. pontban megjelöltek szerint, valamint minden egyéb olyan dokumentum, amelyet az ezen tanúsítványt kibocsátó bíróság lényegesnek ítél, az alábbi 4.2. pontban megjelöltek szerint. A felügyeleti jog érdemének vizsgálatára irányuló eljárás ügyében felhívott bíróság szükség esetén előírhatja valamelyik fél számára, hogy gondoskodjon a határozatnak, valamint az e tanúsítványhoz mellékelt egyéb dokumentumoknak a rendelet 91. cikke szerinti fordításáról vagy átírásáról (a rendelet 29. cikkének (4) bekezdése).

1.   A GYERMEK(EK) VISSZAVITELE IRÁNTI KÉRELMET ELUTASÍTÓ HATÁROZAT KIBOCSÁTÁSI HELYE SZERINTI TAGÁLLAM* (4)

2.   A BÍRÓSÁG, AMELY A HATÁROZATOT HOZTA ÉS A TANÚSÍTVÁNYT KIBOCSÁTJA*

2.3. Telefon/fax/e-mail:*

3.   HATÁROZAT*

4.   EGYÉB DOKUMENTUMOK (AMELYEK A FELEK RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTHATÓK)*

4.1.   A tárgyalás leirata, összefoglalása vagy jegyzőkönyve*
4.1.   A tárgyalás leirata, összefoglalása vagy jegyzőkönyve*
4.2.   Bármely egyéb dokumentum, amelyet a bíróság lényegesnek ítél* (5)
4.2.   Bármely egyéb dokumentum, amelyet a bíróság lényegesnek ítél* (5)
Piszkozat mentésePiszkozat betöltése