Skip to main content

[hr] PRILOG I - POTVRDA KOJU IZDAJE SUD SLIJEDOM ODLUKE O ODBIJANJU POVRATKA DJETETA U DRUGU DRŽAVU ČLANICU, KOJA SE TEMELJI ISKLJUČIVO NA ČLANKU 13. STAVKU 1. TOČKI (B) I/ILI ČLANKU 13. STAVKU 2. HAŠKE KONVENCIJE IZ 1980 (1)

  • Current Početak
  • Faza 2
  • Faza 3
  • Faza 4
  • Faza 5
  • Complete

PRILOG I.

POTVRDA KOJU IZDAJE SUD SLIJEDOM ODLUKE O ODBIJANJU POVRATKA DJETETA U DRUGU DRŽAVU ČLANICU, KOJA SE TEMELJI ISKLJUČIVO NA ČLANKU 13. STAVKU 1. TOČKI (B) I/ILI ČLANKU 13. STAVKU 2. HAŠKE KONVENCIJE IZ 1980. (1)

(članak 29. stavak 2. Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 (2))

Informacije namijenjene osobama koje primaju ovu potvrdu za potrebe članka 29. stavka 5.

Uredbe Ako na datum odluke o odbijanju povratka djeteta, naveden u točki 3., još nije u tijeku postupak o meritumu prava na skrb u državi članici u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište neposredno prije protupravnog odvođenja ili zadržavanja, možete pokrenuti postupak pred sudom u toj državi podnošenjem zahtjeva koji se odnosi na meritum prava na skrb u skladu s člankom 29. stavkom 5. Uredbe. Ako je u roku od tri mjeseca od obavijesti o odluci o odbijanju povratka djeteta postupak pokrenut pred sudom, svaka odluka koja proizlazi iz tog postupka, a odnosi se na meritum prava na skrb te podrazumijeva povratak djeteta u tu državu članicu, bit će izvršiva u bilo kojoj drugoj državi članici u skladu s člankom 29. stavkom 6. Uredbe, bez potrebe za ikakvim posebnim postupkom i bez mogućnosti protivljenja njezinu priznavanju, osim ako i u mjeri u kojoj se utvrdi da je nespojiva s odlukom iz članka 50. Uredbe, pod uvjetom da je za tu odluku izdana potvrda u skladu s člankom 47. Ako je postupak pokrenut pred sudom nakon isteka tri mjeseca ili ako uvjeti za izdavanje potvrde u skladu s člankom 47. Uredbe nisu ispunjeni, odluka o meritumu prava na skrb koja iz toga proizlazi bit će priznata i izvršena u drugim državama članicama u skladu s poglavljem IV. odjeljkom 1. Uredbe. Stranka koja pokreće postupak pred sudom države članice u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište neposredno prije njegova protupravnog odvođenja ili zadržavanja podnosi sljedeća pismena tom sudu: (a) presliku odluke o odbijanju povratka djeteta; (b) ovu potvrdu; i (c) ako je primjenjivo, prijepis, sažetak ili zapisnik sa saslušanja kako je navedeno u točki 4.1.

Informacije namijenjene sudu koji prima ovu potvrdu za potrebe članka 29. stavka 3. Uredbe (3)

Ova potvrda izdana je jer je dijete navedeno u točki 5. protupravno odvedeno u državu članicu suda koji je izdao tu potvrdu ili je to dijete u toj državi članici protupravno zadržano. Postupak za povratak djeteta (djece) na temelju Haške konvencije iz 1980. pokrenut je zbog tvrdnje osobe navedene u točki 6.1. da su odvođenje ili zadržavanje djeteta (djece) u suprotnosti s pravom na skrb te da se u trenutku odvođenja ili zadržavanja to pravo stvarno ostvarivalo, bilo zajednički ili samostalno, ili bi bilo ostvarivano da nije bilo odvođenja ili zadržavanja u skladu s Haškom konvencijom iz 1980. Taj je sud povratak djeteta, ili više djece, koja su predmet postupka odbio isključivo na temelju članka 13. stavka 1. točke (b) i/ili članka 13. stavka 2. Haške konvencije iz 1980. Ako je postupak o meritumu prava na skrb već u tijeku u državi članici u kojoj je dijete imalo uobičajeno boravište neposredno prije protupravnog odvođenja ili zadržavanja u trenutku u kojem je taj sud donio odluku navedenu u točki 3., a kojom se povratak djeteta odbija isključivo na temelju članka 13. stavka 1. točke (b) i/ili članka 13. stavka 2. Haške konvencije iz 1980., taj sud, prema članku 29. stavku 3. Uredbe, ako je upoznat s postojanjem tog postupka, u roku od mjesec dana od datuma svoje odluke, izravno ili putem središnjih tijela, dostavlja sljedeća pismena sudu pred kojim je pokrenut postupak o meritumu prava na skrb: (a) presliku svoje odluke o odbijanju povratka djeteta; (b) ovu potvrdu; i (c) ako je primjenjivo, prijepis, sažetak ili zapisnik sa saslušanja kako je navedeno u točki 4.1. te sva druga pismena iz točke 4.2. koja taj sud smatra relevantnima. Sud pred kojim je pokrenut postupak o meritumu prava na skrb može, prema potrebi, zahtijevati od stranke da dostavi prijevod ili transliteraciju, u skladu s člankom 91. Uredbe, odluke i svih drugih pismena priloženih ovoj potvrdi (članak 29. stavak 4. Uredbe).

1.   DRŽAVA ČLANICA PODRIJETLA ODLUKE O ODBIJANJU POVRATKA DJETETA (DJECE)* (4)

2.   SUD KOJI JE DONIO ODLUKU I IZDAJE POTVRDU*

2.3. Telefon / telefaks / e-pošta*

3.   ODLUKA*

4.   DODATNA PISMENA (KOJA SE MOGU PODIJELITI SA STRANKAMA)*

4.1.   Prijepis, sažetak ili zapisnik sa saslušanja*
4.1.   Prijepis, sažetak ili zapisnik sa saslušanja*
4.2.   Sva druga pismena koja sud smatra relevantnima* (5)
4.2.   Sva druga pismena koja sud smatra relevantnima* (5)
Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt