Skip to main content

[da] BILAG I - ATTEST, DER SKAL UDSTEDES AF RETTEN, HVIS EN AFGØRELSE OM AFSLAG PÅ TILBAGEGIVELSE AF ET BARN TIL EN ANDEN MEDLEMSSTAT ALENE ER BASERET PÅ ARTIKEL 13, STK. 1, LITRA B), ELLER ARTIKEL 13, STK. 2, ELLER DEM BEGGE I HAAGERKONVENTIONEN AF 1980 (1)

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Trin 5
  • Complete

BILAG I

 

ATTEST, DER SKAL UDSTEDES AF RETTEN, HVIS EN AFGØRELSE OM AFSLAG PÅ TILBAGEGIVELSE AF ET BARN TIL EN ANDEN MEDLEMSSTAT ALENE ER BASERET PÅ ARTIKEL 13, STK. 1, LITRA B), ELLER ARTIKEL 13, STK. 2, ELLER DEM BEGGE I HAAGERKONVENTIONEN AF 1980 (1)

(Artikel 29, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (2))

Oplysninger til de personer, der modtager denne attest med de i forordningens artikel 29, stk. 5, omhandlede mål for øje

Hvis sagen om realiteten i forbindelse med forældremyndigheden ikke allerede på datoen for afgørelsen om afslag på tilbagegivelse af barnet, der er anført i nedenstående punkt 3, stadig verserer i den medlemsstat, hvor barnet havde sit sædvanlige opholdssted umiddelbart før den ulovlige fjernelse eller tilbageholdelse, er der mulighed for at anlægge sag for en ret i den medlemsstat med anmodning vedrørende realiteten i forbindelse med forældremyndigheden, jf. forordningens artikel 29, stk. 5. Hvis der anlægges sag for en ret senest tre måneder efter afgørelsen om afslag på tilbagegivelse af barnet, vil enhver realitetsafgørelse om forældremyndigheden, som indebærer tilbagegivelse af barnet, kunne fuldbyrdes i enhver anden medlemsstat i overensstemmelse med forordningens artikel 29, stk. 6, uden krav om særlig procedure og uden mulighed for at modsætte sig anerkendelse, medmindre og i det omfang den anses for at være uforenelig med en afgørelse som omhandlet i forordningens artikel 50, forudsat at der for afgørelsen er udstedt en attest i henhold til forordningens artikel 47. Hvis der anlægges sag for en ret efter udløbet af de tre måneder, eller hvis betingelserne for udstedelse af en attest i henhold til artikel 47 ikke er opfyldt, vil den deraf følgende realitetsafgørelse om forældremyndigheden blive anerkendt og fuldbyrdet i andre medlemsstater i overensstemmelse med forordningens kapitel IV, afdeling 1. Den part, der anlægger sag ved retten i den medlemsstat, hvor barnet havde sit sædvanlige opholdssted umiddelbart før den ulovlige fjernelse eller tilbageholdelse, fremsender følgende dokumenter til den pågældende ret: a) en kopi af afgørelsen om afslag på tilbagegivelse af barnet b) denne attest, og c) hvis det er relevant, en udskrift af retsbogen eller et resumé eller referat af retsmødet som anført i punkt 4.1.

Oplysninger til de personer, der modtager denne attest med de i forordningens artikel 29, stk. 3, omhandlede mål for øje (3)

Denne attest blev udstedt, fordi barnet/børnene i punkt 5 ulovligt var blevet bortført til eller tilbageholdt i den medlemsstat, hvor den ret, der udstedte attesten, er beliggende. Der blev anlagt sag om tilbagegivelse af barnet/børnene i henhold til Haagerkonventionen af 1980, fordi personen i punkt 6.1 nedlagde påstand om, at barnets/børnenes fjernelse eller tilbageholdelse stred imod en forældremyndighed, og at denne forældremyndighed faktisk blev udøvet, i fællesskab eller alene, da fjernelsen eller tilbageholdelsen fandt sted, eller ville være blevet udøvet, hvis ikke fjernelsen eller tilbageholdelsen var sket, jf. Haagerkonventionen af 1980. Denne ret har givet afslag på tilbagegivelse af et eller flere af de børn, der er omfattet af sagsanlægget, alene på grundlag af artikel 13, stk. 1, litra b), eller artikel 13, stk. 2, eller dem begge, i Haagerkonventionen af 1980. Hvis sagen om realiteten i forbindelse med forældremyndigheden allerede verserer i den medlemsstat, hvor barnet havde sit sædvanlige opholdssted umiddelbart før den ulovlige fjernelse eller tilbageholdelse, på det tidspunkt, hvor denne ret traf sin afgørelse som anført i punkt 3 om afslag på tilbagegivelse af et barn alene på grundlag af artikel 13, stk. 1, litra b), eller artikel 13, stk. 2, eller dem begge, i Haagerkonventionen af 1980, skal denne ret, jf. forordningens artikel 29, stk. 3, hvis den er bekendt med den pågældende sag, senest en måned efter datoen for sin afgørelse enten direkte eller via centralmyndighederne sende følgende dokumenter til den ret, hvor der er anlagt sag om realiteten i forbindelse med forældremyndigheden: a) et eksemplar af sin afgørelse om afslag på tilbagegivelse af barnet b) denne attest og c) hvis det er relevant, en udskrift af retsbogen eller et resumé eller referat af retsmødet som anført i punkt 4.1. og andre dokumenter, som den anser for relevante som anført i punkt 4.2. Den ret, hvor der er anlagt sag om realiteten i forbindelse med forældremyndigheden, kan om nødvendigt kræve, at en part i overensstemmelse med forordningens artikel 91 fremlægger en oversættelse eller en translitteration af afgørelsen og ethvert andet dokument, der er vedhæftet denne attest (forordningens artikel 29, stk. 4).

1.   DOMSSTAT FOR AFGØRELSEN OM AFSLAG PÅ TILBAGEGIVELSE AF BARNET/BØRNENE* (4)

2.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN, OG SOM UDSTEDER ATTESTEN*

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   AFGØRELSE (*)

4.   YDERLIGERE DOKUMENTER (SOM KAN DELES MED PARTERNE) (*)

4.1.   En udskrift af retsbogen eller et resumé eller referat af retsmødet (*)
4.1.   En udskrift af retsbogen eller et resumé eller referat af retsmødet (*)
4.2.   Andre dokumenter, som retten anser for relevante (*) (5)
4.2.   Andre dokumenter, som retten anser for relevante (*) (5)
Gem udkastUpload udkast