Skip to main content

[lv] I PIELIKUMS - APLIECĪBA, KO IZDOD TIESA PĒC LĒMUMA, AR KO NORAIDA BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANU UZ CITU DALĪBVALSTI, BALSTOTIES TIKAI UZ 1980. GADA HĀGAS KONVENCIJAS 13. PANTA PIRMĀS DAĻAS B) PUNKTU VAI 13. PANTA OTRO DAĻU, VAI ABIEM (1)

  • Current Sākt
  • Solis 2
  • Solis 3
  • Solis 4
  • Solis 5
  • Complete

I PIELIKUMS

APLIECĪBA, KO IZDOD TIESA PĒC LĒMUMA, AR KO NORAIDA BĒRNA ATPAKAĻATDOŠANU UZ CITU DALĪBVALSTI, BALSTOTIES TIKAI UZ 1980. GADA HĀGAS KONVENCIJAS 13. PANTA PIRMĀS DAĻAS B) PUNKTU VAI 13. PANTA OTRO DAĻU, VAI ABIEM (1)

(Padomes Regulas (ES) 2019/1111 (2) 29. panta 2. punkts)

Informācija personām, kas šo apliecību saņem regulas 29. panta 5. punkta nolūkos Ja 3. punktā norādītajā lēmuma, ar ko noraida bērna atpakaļatdošanu, datumā dalībvalstī, kurā bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta tieši pirms nelikumīgās aizvešanas vai aizturēšanas, vēl netiek izskatīta lieta par aizgādības tiesībām pēc būtības, Jums ir iespēja saskaņā ar regulas 29. panta 5. punktu celt minētās valsts tiesā prasību, attiecībā uz aizgādības tiesībām pēc būtības. Ja tiesā prasība celta trīs mēnešu laikā no lēmuma, ar ko noraida bērna atpakaļatdošanu, paziņošanas, visi lēmumi, kas izriet no minētās tiesvedības attiecībā uz aizgādības tiesībām pēc būtības un kas ietver bērna atpakaļatdošanu uz minēto dalībvalsti, būs izpildāmi jebkurā citā dalībvalstī saskaņā ar regulas 29. panta 6. punktu un tam nebūs vajadzīga nekāda īpaša procedūra un nebūs iespējas iebilst pret lēmuma atzīšanu, ja vien un ciktāl netiks konstatēts, ka pastāv nesavienojamība ar lēmumu, kā minēts regulas 50. pantā, ar noteikumu, ka lēmumam ir izdota apliecība saskaņā ar 47. pantu. Ja tiesā prasība celta pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši, vai nav izpildīti regulas 47. pantā paredzētie nosacījumi apliecības izdošanai, izrietošais lēmums attiecībā uz aizgādības tiesībām pēc būtības citās dalībvalstīs tiks atzīts un izpildīts saskaņā ar regulas IV nodaļas 1. iedaļu. Tā puse, kas ceļ prasību tās dalībvalsts tiesā, kurā bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta tieši pirms nelikumīgās aizvešanas vai aizturēšanas, iesniedz minētajai tiesai šādus dokumentus: a) lēmuma, ar ko noraida bērna atpakaļatdošanu, kopiju; b) šo apliecību; un c) attiecīgā gadījumā – sēdes stenogrammu, kopsavilkumu vai protokolu, kā norādīts 4.1. punktā.

Informācija tiesai, kas šo apliecību saņem regulas 29. panta 3. punkta nolūkos (3) Šī apliecība tika izdota, jo 5. punktā norādītais(-tie) bērns(-i) tika nelikumīgi aizvests(-i) vai aizturēts(-i) tās tiesas dalībvalstī, kura izdod šo apliecību. Tiesvedība par bērna(-u) atpakaļatdošanu, ievērojot 1980. gada Hāgas konvenciju, tika sākta, jo 6.1. punktā norādītā persona apgalvoja, ka bērna(-u) aizvešana vai aizturēšana bija aizgādības tiesību pārkāpums un aizvešanas vai aizturēšanas laikā minētās tiesības atsevišķi vai kopīgi tika faktiski īstenotas, vai arī tās tiktu šādi īstenotas, ja nebūtu notikusi aizvešana vai aizturēšana 1980. gada Hāgas konvencijas izpratnē. Šī tiesa ir noraidījusi viena vai vairāk bērnu, uz kuriem attiecas tiesvedība, atpakaļatdošanu, balstoties tikai uz 1980. gada Hāgas konvencijas 13. panta pirmās daļas b) punktu vai 13. panta otro daļu, vai abiem. Ja laikā, kad šī tiesa izdeva savu 3. punktā norādīto lēmumu, ar kuru noraida bērna atpakaļatdošanu, balstoties tikai uz 1980. gada Hāgas konvencijas 13. panta pirmās daļas b) punktu vai 13. panta otro daļu, vai abiem, dalībvalstī, kurā bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta tieši pirms nelikumīgās aizvešanas vai aizturēšanas, jau tiek izskatīta lieta par aizgādības tiesībām pēc būtības, regulas 29. panta 3. punkts paredz, ka šī tiesa, ja tā ir informēta par minētās lietas izskatīšanu, viena mēneša laikā no tās lēmuma datuma tiesai, kurā celta prasība par aizgādības tiesībām pēc būtības, vai nu tieši, vai arī ar centrālo iestāžu palīdzību nosūta šādus dokumentus: a) tās lēmuma, ar ko noraida bērna atpakaļatdošanu, kopiju; b) šo apliecību; un c) attiecīgā gadījumā – 4.1. punktā norādīto sēdes stenogrammu, kopsavilkumu vai protokolu un visus citus 4.2. punktā norādītos dokumentus, kuri, pēc šīs tiesas domām, ir svarīgi. Tiesa, kurā celta prasība par aizgādības tiesībām pēc būtības, var vajadzības gadījumā prasīt kādai no pusēm iesniegt lēmuma un jebkura cita šai apliecībai pievienota dokumenta tulkojumu vai transliterāciju saskaņā ar regulas 91. pantu (regulas 29. panta 4. punkts).

1.   LĒMUMA, AR KO NORAIDA BĒRNA(-U) ATPAKAĻATDOŠANU, IZCELSMES DALĪBVALSTS* (4)

2.   TIESA, KAS PIEŅĒMA LĒMUMU UN IZDOD APLIECĪBU*

2.3. Tālr./fakss/e-pasts*

3.   LĒMUMS*

4.   PAPILDU DOKUMENTI (AR KURIEM VAR DALĪTIES AR PUSĒM)*

4.1.   Sēdes stenogramma, kopsavilkums vai protokols*
4.1.   Sēdes stenogramma, kopsavilkums vai protokols*
4.2.   Jebkādi citi dokumenti, kuri, pēc šīs tiesas domām, ir svarīgi* (5)
4.2.   Jebkādi citi dokumenti, kuri, pēc šīs tiesas domām, ir svarīgi* (5)
Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu