Skip to main content

[sl] PRILOGA I - POTRDILO, KI GA IZDA SODIŠČE NA PODLAGI ODLOČBE O ZAVRNITVI VRNITVE OTROKA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO, KI TEMELJI IZKLJUČNO NA TOČKI (B) ČLENA 13(1) ALI ČLENU 13(2) HAAŠKE KONVENCIJE IZ LETA 1980 ALI OBEH (1)

  • Current Začetek
  • Korak 2
  • Korak 3
  • Korak 4
  • Korak 5
  • Complete

PRILOGA I

POTRDILO, KI GA IZDA SODIŠČE NA PODLAGI ODLOČBE O ZAVRNITVI VRNITVE OTROKA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO, KI TEMELJI IZKLJUČNO NA TOČKI (B) ČLENA 13(1) ALI ČLENU 13(2) HAAŠKE KONVENCIJE IZ LETA 1980 ALI OBEH (1)

(Člen 29(2) Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 (2))

Informacije za osebe, ki so to potrdilo prejele za namene člena 29(5) Uredbe Če v državi članici, v kateri je imel otrok neposredno pred neupravičeno premestitvijo ali zadržanjem običajno prebivališče, na datum odločbe o zavrnitvi vrnitve otroka iz točke 3, še ne teče noben postopek o vsebini pravic do varstva in vzgoje, lahko v tej državi začnete postopek pred sodiščem z zahtevkom glede vsebine pravic do varstva in vzgoje v skladu s členom 29(5) Uredbe. Če sodišče začne postopek v treh mesecih po obvestilu o odločbi, s katero se zavrne vrnitev otroka, je vsaka odločba o vsebini pravic do varstva in vzgoje, ki izhaja iz tega postopka in nalaga vrnitev otroka v to državo članico, izvršljiva v vseh drugih državah članicah v skladu s členom 29(6) Uredbe, ne da bil zato potreben poseben postopek in ne da bi bilo mogoče nasprotovati njenemu priznanju, razen in kolikor se ugotovi, da je nezdružljiva z odločbo iz člena 50 Uredbe, če je bilo za to odločbo izdano potrdilo v skladu s členom 47. Če se postopek začne po več kot treh mesecih ali če niso izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila v skladu s členom 47 Uredbe, se odločba o vsebini pravic do varstva in vzgoje, ki izhaja iz tega postopka, prizna in izvrši v drugih državah članicah v skladu z oddelkom 1 poglavja IV Uredbe. Stranka, ki začne postopek pred sodiščem, mora sodišču države članice, v kateri je imel otrok neposredno pred neupravičeno premestitvijo ali zadržanjem običajno prebivališče, predložiti naslednje dokumente: (a) izvod odločbe o zavrnitvi vrnitve otroka, (b) to potrdilo in (c) po potrebi prepis, povzetek ali zapisnik zaslišanja iz točke 4.1.

Informacije za sodišče, ki je to potrdilo prejelo za namene člena 29(3) Uredbe (3) To potrdilo je bilo izdano, ker je bil otrok iz točke 5 neupravičeno premeščen v državo članico sodišča, ki izdaja to potrdilo, ali je bil v njej neupravičeno zadržan. Postopek za vrnitev otroka v skladu s Haaško konvencijo iz leta 1980 se je začel, ker je oseba iz točke 6.1 izjavila, da so bile s premestitvijo oziroma zadržanjem otroka kršene pravice do varstva in vzgoje, ki so se v času premestitve ali zadržanja dejansko izvajale, skupaj ali posamezno, ali bi se izvajale, če do premestitve ali zadržanja na podlagi Haaške konvencije iz leta 1980 ne bi prišlo. To sodišče je vrnitev enega ali več otrok, v zvezi s katerimi poteka postopek, zavrnilo izključno na podlagi točke (b) člena 13(1) ali člena 13(2) Haaške konvencije iz leta 1980 ali obeh. Če v trenutku, ko je sodišče izdalo odločbo iz točke 3, s katero je vrnitev otroka zavrnilo izključno na podlagi točke (b) člena 13(1) ali člena 13(2) Haaške konvencije iz leta 1980 ali obeh, postopek v zvezi z vsebino pravice do varstva in vzgoje že teče v državi članici, v kateri je imel otrok neposredno pred neupravičeno premestitvijo ali zadržanjem običajno prebivališče, mora to sodišče v skladu s členom 29(3) Uredbe, če ve za ta postopek, sodišču, ki je začelo postopek v zvezi z vsebino pravice do varstva in vzgoje, v enem mesecu od datuma odločbe bodisi neposredno bodisi prek osrednjih organov posredovati naslednje dokumente: (a) izvod odločbe o zavrnitvi vrnitve otroka, (b) to potrdilo in (c) po potrebi prepis, povzetek ali zapisnik zaslišanja iz točke 4.1 in vse druge dokumente, ki so po njegovem mnenju pomembni, iz točke 4.2. Sodišče, ki je začelo postopek v zvezi z vsebino pravic do varstva in vzgoje, lahko v skladu s členom 91 Uredbe od stranke po potrebi zahteva, da predloži prevod ali prečrkovanje odločbe in vsakega drugega dokumenta, priloženega temu potrdilu (člen 29(4) Uredbe).

1.   DRŽAVA ČLANICA IZVORA ODLOČBE O ZAVRNITVI VRNITVE OTROKA* (4)

2.   SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO IN IZDAJA POTRDILO*

2.3 Tel./faks/e-naslov*

3.   ODLOČBA*

4.   DODATNI DOKUMENTI (KI SE LAHKO POSREDUJEJO STRANKAM)*

4.1   Prepis, povzetek ali zapisnik zaslišanja*
4.1   Prepis, povzetek ali zapisnik zaslišanja*
4.2   Drugi dokumenti, ki so po mnenju sodišča pomembni* (5)
4.2   Drugi dokumenti, ki so po mnenju sodišča pomembni* (5)
Shrani osnutekNaloži osnutek