Skip to main content

[et] I LISA - TÕEND, MILLE KOHUS VÄLJASTAB PÄRAST SEDA, KUI ON TEINUD LAPSE TEISE LIIKMESRIIKI TAGASTAMISEST KEELDUMISE LAHENDI ÜKSNES 1980. AASTA HAAGI KONVENTSIOONI ARTIKLI 13 ESIMESE LÕIGU PUNKTI B VÕI ARTIKLI 13 TEISE LÕIGU VÕI MÕLEMA ALUSEL (1)

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 3
  • Samm 4
  • Samm 5
  • Complete

I LISA

TÕEND, MILLE KOHUS VÄLJASTAB PÄRAST SEDA, KUI ON TEINUD LAPSE TEISE LIIKMESRIIKI TAGASTAMISEST KEELDUMISE LAHENDI ÜKSNES 1980. AASTA HAAGI KONVENTSIOONI ARTIKLI 13 ESIMESE LÕIGU PUNKTI B VÕI ARTIKLI 13 TEISE LÕIGU VÕI MÕLEMA ALUSEL (1)

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (2) artikli 29 lõige 2).

Teave, mis esitatakse käesoleva tõendi saavatele isikutele määruse artikli 29 lõike 5 kohaldamise eesmärgil

Kui punktis 3 osutatud lapse tagastamisest keeldumise lahendi tegemise kuupäeval ei ole liikmesriigis, kus oli lapse harilik viibimiskoht vahetult enne lapse õigusvastast äraviimist või kinnihoidmist, veel alustatud menetlust hooldusõiguse sisuliste aspektide kohta, on teil võimalus esitada selle riigi kohtule taotlus hooldusõiguse sisuliseks arutamiseks kooskõlas määruse artikli 29 lõikega 5. Kui kohtu poole pöördutakse kolme kuu jooksul pärast lapse tagastamisest keeldumise lahendist teavitamist, on iga kõnealusest hooldusõiguse sisulisi aspekte käsitlevast menetlusest tulenev lahend lapse tagastamise kohta asjaomasesse liikmesriiki täidetav muus liikmesriigis kooskõlas määruse artikli 29 lõikega 6, ilma et selleks oleks vaja erimenetlust ja ilma võimaluseta selle lahendi tunnustamist vaidlustada, välja arvatud juhul ja niivõrd, kui see on vastuolus määruse artiklis 50 osutatud lahendiga, tingimusel et kooskõlas artikliga 47 on selle lahendi jaoks väljastatud tõend. Kui kohtu poole pöördutakse pärast kolmekuulise tähtaja möödumist või kui tingimused tõendi väljastamiseks kooskõlas määruse artikliga 47 ei ole täidetud, tunnustatakse ja täidetakse hooldusõiguse sisulisi aspekte käsitlevat lahendit teistes liikmesriikides kooskõlas määruse IV peatüki 1. jaoga. Kohtusse pöördunud pool esitab selle liikmesriigi kohtule, kus oli lapse harilik viibimiskoht vahetult enne lapse õigusvastast äraviimist või kinnihoidmist, järgmised dokumendid: a) lapse tagastamisest keeldumise lahendi koopia; b) käesolev tõend ning c) kui see on kohaldatav, istungi stenogramm, kokkuvõte või protokoll, nagu on osutatud punktis 4.1.

Teave kohtule, kes saab käesoleva tõendi määruse artikli 29 lõike 3 kohaldamise eesmärgil (3)

Käesolev tõend väljastati, kuna punktis 5 osutatud laps (lapsed) viidi õigusvastaselt ära või hoiti õigusvastaselt kinni liikmesriigis, mille kohus käesoleva tõendi väljastas. Menetlus lapse (laste) tagastamiseks 1980. aasta Haagi konventsiooni alusel algatati, kuna punktis 6.1 osutatud isik väitis, et lapse (laste) äraviimise või kinnihoidmisega rikuti hooldusõigust ning et äraviimise või kinnihoidmise ajal seda õigust tegelikult teostati, kas üksi või ühiselt, või seda oleks teostatud kooskõlas 1980. aasta Haagi konventsiooniga, kui äraviimist või kinnihoidmist ei oleks toimunud. Kõnealune kohus on ühe või mitme lapse, keda menetlus puudutab, tagastamisest keeldunud ainult 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 13 esimese lõigu punkti b või artikli 13 teise lõigu või mõlema alusel. Kui hooldusõiguse sisulisi aspekte käsitlev menetlus on liikmesriigis, kus oli lapse harilik viibimiskoht vahetult enne lapse õigusvastast äraviimist või kinnihoidmist, juba käimas ajal, mil kõnealune kohus tegi punktis 3 osutatud lahendi, millega lapse tagastamisest keeldutakse ainult 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 13 esimese lõigu punkti b või artikli 13 teise lõigu või mõlema alusel, näeb määruse artikli 29 lõige 3 ette, et kõnealune kohus, kui ta on sellest menetlusest teadlik, edastab ühe kuu jooksul pärast oma lahendi tegemise kuupäeva kohtule, kelle poole pöörduti hooldusõiguse sisuliseks arutamiseks, kas otse või keskasutuste vahendusel järgmised dokumendid: a) lapse tagastamisest keeldumise lahendi koopia; b) käesolev tõend ning c) kui see on kohaldatav, istungi stenogramm, kokkuvõte või protokoll, nagu on osutatud punktis 4.1, ning muud dokumendid, mida see kohus peab asjakohaseks, nagu on osutatud punktis 4.2. Kohus, kelle poole pöörduti hooldusõiguse sisuliseks arutamiseks, võib vajaduse korral nõuda, et pool esitaks kooskõlas määruse artikliga 91 lahendi ja muu käesolevale tõendile lisatud dokumendi tõlke või transliteratsiooni (määruse artikli 29 lõige 4).

1.   LAPSE (LASTE) TAGASTAMISEST KEELDUMISE LAHENDI PÄRITOLULIIKMESRIIK* (4)

2.   KOHUS, KES TEGI LAHENDI JA VÄLJASTAB TÕENDI*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHEND*

4.   LISADOKUMENDID (MIDA VÕIB POOLTEGA JAGADA)*

4.1.   Istungi stenogramm, kokkuvõte või protokoll*
4.1.   Istungi stenogramm, kokkuvõte või protokoll*
4.2.   Muud dokumendid, mida kohus peab asjakohaseks* (5)
4.2.   Muud dokumendid, mida kohus peab asjakohaseks* (5)
Salvestage mustandLaadige mustand üles