Skip to main content

[ro] ANEXA I - CERTIFICAT PE CARE TREBUIE SĂ ÎL ELIBEREZE INSTANȚA ÎN URMA UNEI HOTĂRÂRI PRIN CARE SE REFUZĂ ÎNAPOIEREA UNUI COPIL ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU EXCLUSIV ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 13 ALINEATUL (1) LITERA (B) SAU AL ARTICOLULUI 13 ALINEATUL (2) DIN CONVENȚIA DE LA HAGA DIN 1980 ORI ÎN TEMEIUL AMBELOR DISPOZIȚII (1)

  • Current Start
  • Etapa 2
  • Etapa 3
  • Etapa 4
  • Etapa 5
  • Complete

ANEXA I

CERTIFICAT PE CARE TREBUIE SĂ ÎL ELIBEREZE INSTANȚA ÎN URMA UNEI HOTĂRÂRI PRIN CARE SE REFUZĂ ÎNAPOIEREA UNUI COPIL ÎNTR-UN ALT STAT MEMBRU EXCLUSIV ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 13 ALINEATUL (1) LITERA (B) SAU AL ARTICOLULUI 13 ALINEATUL (2) DIN CONVENȚIA DE LA HAGA DIN 1980 ORI ÎN TEMEIUL AMBELOR DISPOZIȚII (1)

[Articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (2)]

Informații pentru persoanele care primesc prezentul certificat în vederea aplicării articolului 29 alineatul (5) din prezentul regulament În cazul în care, la data pronunțării hotărârii prin care se refuză înapoierea copilului, menționată la punctul 3, nicio procedură privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului nu este pendinte în statul membru în care copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau a reținerii sale ilicite, aveți posibilitatea de a sesiza o instanță din statul membru respectiv cu o cerere privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului în conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din regulament. În cazul în care instanța este sesizată în termen de trei luni de la data notificării hotărârii prin care se refuză înapoierea copilului, orice hotărâre pronunțată în urma acestei proceduri privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului care are ca rezultat înapoierea copilului în statul membru respectiv va fi executorie în orice alt stat membru în conformitate cu articolul 29 alineatul (6) din regulament, fără a fi necesară o procedură specială și fără a fi posibilă opoziția fată de recunoașterea sa, cu excepția cazului în care și în măsura în care aceasta este constatată a fi ireconciliabilă cu o hotărâre menționată la articolul 50 din regulament, cu condiția ca pentru hotărâre să fi fost emis un certificat în conformitate cu articolul 47 din regulament. În cazul în care instanța este sesizată după expirarea termenului de trei luni sau condițiile pentru eliberarea unui certificat în conformitate cu articolul 47 din regulament nu sunt îndeplinite, hotărârea pronunțată în urma procedurii privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului va fi recunoscută și executată în alte state membre în conformitate cu capitolul IV secțiunea 1 din regulament. Partea care sesizează instanța din statul membru în care copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau a reținerii sale ilicite îi transmite instanței respective următoarele documente: (a) o copie a hotărârii prin care se refuză înapoierea copilului; (b) prezentul certificat; și (c) după caz, o transcriere, un rezumat sau un proces-verbal al ședinței de judecată, astfel cum se menționează la punctul 4.1.

Informații pentru instanța care primește prezentul certificat în vederea aplicării articolului 29 alineatul (3) din regulament (3) Prezentul certificat a fost eliberat deoarece copilul (copiii) menționat (menționați) la punctul 5 a (au) fost deplasat (deplasați) sau reținut (reținuți) ilicit în statul membru al instanței care eliberează prezentul certificat. Procedura de înapoiere a copilului (copiilor) în temeiul Convenției de la Haga din 1980 a fost inițiată deoarece persoana menționată la punctul 6.1 a susținut că deplasarea sau reținerea copilului (copiilor) s-a efectuat cu încălcarea drepturilor privind încredințarea și că la momentul deplasării sau reținerii, aceste drepturi erau exercitate în mod efectiv, de o singură persoană sau în comun, sau ar fi fost exercitate dacă nu ar fi survenit deplasarea sau reținerea, în conformitate cu Convenția de la Haga din 1980. Această instanță a refuzat înapoierea unuia sau mai multor copii care fac obiectul procedurii exclusiv în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (b) sau al articolului 13 alineatul (2) din Convenția de la Haga din 1980 ori în temeiul ambelor dispoziții. În cazul în care o procedură privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului este deja pendinte în statul membru în care copilul își avea reședința obișnuită imediat înaintea deplasării sau a reținerii sale ilicite la momentul în care această instanță a pronunțat hotărârea sa menționată la punctul 3, prin care se refuză înapoierea unui copil exclusiv în temeiul articolului 13 alineatul (1) litera (b) sau al articolului 13 alineatul (2) din Convenția de la Haga din 1980 ori în temeiul ambelor dispoziții, articolul 29 alineatul (3) din regulament prevede că această instanță, în cazul în care are cunoștință de procedura respectivă, transmite în termen de o lună de la data hotărârii sale următoarele documente, direct sau prin intermediul autorităților centrale, instanței în fața căreia s-a inițiat procedura privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului: (a) o copie a hotărârii sale prin care se refuză înapoierea copilului; (b) prezentul certificat; și (c) după caz, o transcriere, un rezumat sau un proces-verbal al ședinței de judecată, astfel cum se menționează la punctul 4.1, și orice alte documente considerate relevante de această instanță, astfel cum se menționează la punctul 4.2. Instanța în fața căreia s-a inițiat o procedură privind examinarea pe fond a chestiunii încredințării copilului poate, după caz, să ceară unei părți să furnizeze o traducere sau o transliterare, în conformitate cu articolul 91 din regulament, a hotărârii și a oricărui alt document anexat la prezentul certificat [articolul 29 alineatul (4) din regulament].

1.   STATUL MEMBRU DE ORIGINE AL HOTĂRÂRII PRIN CARE SE REFUZĂ ÎNAPOIEREA COPILULUI (COPIILOR)* (4)

2.   INSTANȚA CARE A PRONUNȚAT HOTĂRÂREA ȘI ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL*

2.3. Telefon/Fax/Adresa electronică*

3.   HOTĂRÂREA*

4.   DOCUMENTE SUPLIMENTARE (CARE POT FI PUSE LA DISPOZIȚIA PĂRȚILOR)*

4.1.   O transcriere, un rezumat sau un proces-verbal al ședinței de judecată*
4.1.   O transcriere, un rezumat sau un proces-verbal al ședinței de judecată*
4.2.   Orice alte documente considerate relevante de instanță* (5)
4.2.   Orice alte documente considerate relevante de instanță* (5)