Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK I - ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE PRZEZ SĄD W NASTĘPSTWIE ORZECZENIA ODMAWIAJĄCEGO ZARZĄDZENIA POWROTU DZIECKA DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE ART. 13 AKAPIT PIERWSZY LIT. B) LUB ART. 13 AKAPIT DRUGI KONWENCJI HASKIEJ Z 1980 R., LUB OBU TYCH POSTANOWIEŃ (1)

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

ZAŁĄCZNIK I

ZAŚWIADCZENIE WYDAWANE PRZEZ SĄD W NASTĘPSTWIE ORZECZENIA ODMAWIAJĄCEGO ZARZĄDZENIA POWROTU DZIECKA DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO NA PODSTAWIE WYŁĄCZNIE ART. 13 AKAPIT PIERWSZY LIT. B) LUB ART. 13 AKAPIT DRUGI KONWENCJI HASKIEJ Z 1980 R., LUB OBU TYCH POSTANOWIEŃ (1)

(art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (2))

Informacje skierowane do osób otrzymujących niniejsze zaświadczenie do celów art. 29 ust. 5 rozporządzenia Jeżeli w dniu wydania orzeczenia wskazanego w pkt 3 odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka postępowanie co do istoty dotyczące pieczy nad dzieckiem jeszcze nie zawisło w państwie członkowskim, w którym dziecko miało zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem, mają Państwo możliwość zwrócenia się do sądu w tym państwie członkowskim z wnioskiem co do istoty dotyczącym pieczy nad dzieckiem zgodnie z art. 29 ust. 5 rozporządzenia. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od powiadomienia o orzeczeniu odmawiającym zarządzenia powrotu dziecka zostanie wszczęte przed sądem postępowanie, każde orzeczenie wydane w wyniku tego postępowania dotyczące co do istoty pieczy nad dzieckiem i przewidujące powrót dziecka do tego państwa członkowskiego będzie wykonalne w każdym innym państwie członkowskim zgodnie z art. 29 ust. 6 rozporządzenia – pod warunkiem że w odniesieniu do tego orzeczenia wydano zaświadczenie zgodnie z art. 47 – bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się uznaniu tego orzeczenia, jeżeli – i w zakresie, w jakim – nie stwierdzi się niemożności pogodzenia tego orzeczenia z orzeczeniem, o którym mowa w art. 50 rozporządzenia. Jeżeli postępowanie przed sądem zostanie wszczęte po upływie terminu trzech miesięcy lub jeżeli nie są spełnione warunki wydania zaświadczenia zgodnie z art. 47 rozporządzenia, wydane następnie orzeczenie dotyczące co do istoty pieczy nad dzieckiem będzie uznawane i wykonywane w innych państwach członkowskich zgodnie z rozdziałem IV sekcja 1 rozporządzenia. Strona zwracająca się z wnioskiem do sądu państwa członkowskiego, w którym dziecko miało zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem, przedkłada temu sądowi następujące dokumenty: a) odpis orzeczenia odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka; b) niniejsze zaświadczenie; oraz c) w stosownych przypadkach, zapis, streszczenie lub protokół rozprawy zgodnie ze wskazaniem w pkt 4.1.

Informacje skierowane do sądu otrzymującego niniejsze zaświadczenie do celów art. 29 ust. 3 rozporządzenia (3) Niniejsze zaświadczenie wydano, ponieważ dziecko (dzieci) wskazane w pkt 5 zostało (zostały) bezprawnie uprowadzone do państwa członkowskiego sądu wydającego niniejsze zaświadczenie lub bezprawnie zatrzymane w tym państwie. Postępowanie w sprawie powrotu dziecka (dzieci) na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. wszczęto, ponieważ osoba wskazana w pkt 6.1. twierdziła, że uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka (dzieci) naruszało pieczę nad dzieckiem i w czasie uprowadzenia lub zatrzymania piecza nad dzieckiem była, wspólnie lub samodzielnie, faktycznie wykonywana lub byłaby wykonywana, gdyby uprowadzenie lub zatrzymanie nie nastąpiło, zgodnie z konwencją haską z 1980 r. Niniejszy sąd odmówił zarządzenia powrotu dziecka lub dzieci, których dotyczy postępowanie, na podstawie wyłącznie art. 13 akapit pierwszy lit. b) lub art. 13 akapit drugi konwencji haskiej z 1980 r., lub obu tych postanowień. W przypadku gdy postępowanie co do istoty dotyczące pieczy nad dzieckiem zawisło już w państwie członkowskim, w którym dziecko miało zwykły pobyt bezpośrednio przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem, w chwili gdy niniejszy sąd wydał orzeczenie wskazane w pkt 3 poniżej odmawiające zarządzenia powrotu dziecka na podstawie wyłącznie art. 13 akapit pierwszy lit. b) lub art. 13 akapit drugi konwencji haskiej z 1980 r., lub obu tych postanowień, art. 29 ust. 3 rozporządzenia przewiduje, że niniejszy sąd – jeżeli wie o tym postępowaniu – przekazuje, w terminie jednego miesiąca od daty swojego orzeczenia, sądowi, przed którym wszczęto postępowanie co do istoty dotyczące pieczy nad dzieckiem – bezpośrednio lub za pośrednictwem organów centralnych – następujące dokumenty: a) odpis swojego orzeczenia odmawiającego zarządzenia powrotu dziecka; b) niniejsze zaświadczenie; oraz c) w stosownych przypadkach, zapis, streszczenie lub protokół rozprawy zgodnie ze wskazaniem w pkt 4.1. oraz wszelkie inne dokumenty, które niniejszy sąd uzna za istotne, zgodnie ze wskazaniem w pkt 4.2. Sąd, przed którym wszczęto postępowanie co do istoty dotyczące pieczy nad dzieckiem, może w razie konieczności żądać przedstawienia przez stronę, zgodnie z art. 91 rozporządzenia, tłumaczenia lub transliteracji orzeczenia i wszelkich innych dokumentów załączonych do niniejszego zaświadczenia (art. 29 ust. 4 rozporządzenia).

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA, W KTÓRYM WYDANO ORZECZENIE ODMAWIAJĄCE ZARZĄDZENIA POWROTU DZIECKA (DZIECI)* (4)

2.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE I KTÓRY WYDAJE NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   ORZECZENIE*

4.   DODATKOWE DOKUMENTY (KTÓRE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ STRONOM)*

4.1.   Zapis, streszczenie lub protokół rozprawy*
4.1.   Zapis, streszczenie lub protokół rozprawy*
4.2.   Wszelkie inne dokumenty, które sąd uzna za istotne* (5)
4.2.   Wszelkie inne dokumenty, które sąd uzna za istotne* (5)
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą