Skip to main content

[sv] BILAGA VII - INTYG OM BRISTANDE ELLER BEGRÄNSAD VERKSTÄLLBARHET FÖR VISSA AVGÖRANDEN VILKA BEVILJAR UMGÄNGE ELLER MEDFÖR ATT BARNET SKA ÅTERLÄMNAS OCH FÖR VILKA ETT INTYG HAR UTFÄRDATS I ENLIGHET MED ARTIKEL 47 I FÖRORDNINGEN

  • Current Start
  • Steg 2
  • Complete

BILAGA VII

INTYG OM BRISTANDE ELLER BEGRÄNSAD VERKSTÄLLBARHET FÖR VISSA AVGÖRANDEN VILKA BEVILJAR UMGÄNGE ELLER MEDFÖR ATT BARNET SKA ÅTERLÄMNAS OCH FÖR VILKA ETT INTYG HAR UTFÄRDATS I ENLIGHET MED ARTIKEL 47 I FÖRORDNINGEN

(Artikel 49 i rådets förordning (EG) 2019/1111 (1))

VIKTIGT Ska på ansökan utfärdas om och i den mån ett avgörande för vilket intyg har utfärdats i enlighet med artikel 47 i förordningen har upphört att vara verkställbart eller verkställbarheten har skjutits upp eller begränsats i ursprungsmedlemsstaten.

1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   DOMSTOL SOM UTFÄRDAR INTYGET

2.3 Tfn, fax, e-post*

 

3.   AVGÖRANDE SOM HAR UPPHÖRT ATT VARA VERKSTÄLLBART ELLER VARS VERKSTÄLLBARHET HAR SKJUTITS UPP ELLER BEGRÄNSATS*

3.1   Den domstol som meddelade avgörandet (om annan än i punkt 2)

3.1.3 Tfn, fax, e-post

3.2   Närmare uppgifter om avgörandet*

3.3   Närmare uppgifter om det ursprungliga intyget

3.3.2 Intyg i enlighet med
Spara utkastHämta utkast