Skip to main content

[et] IV LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHENDEID, MILLEGA NÕUTAKSE LAPSE TAGASTAMIST TEISE LIIKMESRIIKI 1980. AASTA HAAGI KONVENTSIOONI\_(1) ALUSEL, NING NENDE LAHENDITEGA KAASNEVAID AJUTISI MEETMEID, SEALHULGAS KAITSEMEETMEID, MIS ON VÕETUD KOOSKÕLAS MÄÄRUSE ARTIKLI 27 LÕIKEGA 5

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 3
  • Samm 4
  • Samm 5
  • Samm 6
  • Samm 7
  • Complete

IV LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHENDEID, MILLEGA NÕUTAKSE LAPSE TAGASTAMIST TEISE LIIKMESRIIKI 1980. AASTA HAAGI KONVENTSIOONI (1) ALUSEL, NING NENDE LAHENDITEGA KAASNEVAID AJUTISI MEETMEID, SEALHULGAS KAITSEMEETMEID, MIS ON VÕETUD KOOSKÕLAS MÄÄRUSE ARTIKLI 27 LÕIKEGA 5

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (2) artikli 36 lõike 1 punkt c).

OLULINE

Tõendi väljastab poole taotlusel lapse tagastamist nõudva lahendi päritoluliikmesriigi kohus, kellest on teatatud komisjonile määruse artikli 103 alusel, kui tagastamist nõudev lahend on vaja täita teises liikmesriigis tulenevalt pärast tagastamise lahendit toimunud uut lapse(laste)röövi või kui tagastamist nõudev lahend sisaldab määruse artikli 27 lõike 5 alusel võetavat ajutist meedet, sealhulgas kaitsemeedet, et kaitsta last 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 13 esimese lõigu punktis b osutatud tõsise ohu eest.

1.   LAPSE (LASTE) TAGASTAMIST NÕUDVA LAHENDI PÄRITOLULIIKMESRIIK* (3)
1.   LAPSE (LASTE) TAGASTAMIST NÕUDVA LAHENDI PÄRITOLULIIKMESRIIK* (3)

2.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHENDI TEINUD KOHUS (kui on erinev)

4.   LAHEND*

Salvestage mustandLaadige mustand üles