Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK IV - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZEŃ ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO NA PODSTAWIE KONWENCJI HASKIEJ Z 1980 R. (1) ORAZ WSZELKICH TOWARZYSZĄCYCH IM ŚRODKÓW TYMCZASOWYCH, W TYM ZABEZPIECZAJĄCYCH, ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 27 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Krok 7
  • Complete

ZAŁĄCZNIK IV

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZEŃ ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA DO INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO NA PODSTAWIE KONWENCJI HASKIEJ Z 1980 R. (1) ORAZ WSZELKICH TOWARZYSZĄCYCH IM ŚRODKÓW TYMCZASOWYCH, W TYM ZABEZPIECZAJĄCYCH, ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 27 UST. 5 ROZPORZĄDZENIA

(art. 36 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (2))

WAŻNE

Zaświadczenie wydaje, na wniosek strony, sąd państwa członkowskiego pochodzenia, w którym wydano orzeczenie, wskazany Komisji zgodnie z art. 103 rozporządzenia, w przypadku gdy orzeczenie zarządzające powrót musi zostać wykonane w innym państwie członkowskim z uwagi na to, że po zarządzeniu powrotu doszło do dalszego uprowadzenia dziecka (dzieci), lub gdy orzeczenie zarządzające powrót przewiduje środek tymczasowy, w tym zabezpieczający, zgodnie z art. 27 ust. 5 rozporządzenia w celu ochrony dziecka przed narażeniem na poważne ryzyko, o którym mowa w art. 13 akapit pierwszy lit. b) konwencji haskiej z 1980 r.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA, W KTÓRYM WYDANO ORZECZENIE ZARZĄDZAJĄCE POWRÓT DZIECKA (DZIECI)* (3)
1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA, W KTÓRYM WYDANO ORZECZENIE ZARZĄDZAJĄCE POWRÓT DZIECKA (DZIECI)* (3)

2.   SĄD WYDAJĄCY ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE (jeśli inny)

4.   ORZECZENIE*

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą