Skip to main content

[nl] BIJLAGE VIII - CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Complete

BIJLAGE VIII

CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN BED

(Artikel 56, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, enkel indien de lidstaat die de overheidsinstantie of andere autoriteit heeft gemachtigd, de authentieke akte formeel te verlijden of te registreren of de overeenkomst te registeren, daartoe de bevoegdheid had krachtens hoofdstuk II, afdeling 1, van de verordening, als vermeld in punt 2 hieronder, en de authentieke akte of de overeenkomst juridisch bindend is in die lidstaat, als vermeld in punt 7.5 of 8.4 hieronder.

1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)
2.   DE LIDSTAAT VAN HERKOMST WAS BEVOEGD KRACHTENS HOOFDSTUK II, AFDELING 1, VAN DE VERORDENING*

3.   GERECHT DAT OF BEVOEGDE AUTORITEIT DIE HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

3.3. Tel./fax/e-mail*

4.   SOORT STUK*
4.   SOORT STUK*
5.   VOORWERP VAN DE AUTHENTIEKE AKTE OF DE OVEREENKOMST*
5.   VOORWERP VAN DE AUTHENTIEKE AKTE OF DE OVEREENKOMST*
Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden