Skip to main content

[et] VIII LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHUTUST JA LAHUSELU KÄSITLEVAT AMETLIKKU DOKUMENTI VÕI KOKKULEPET

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 2
  • Complete

VIII LISA

TÕEND, MIS KÄSITLEB LAHUTUST JA LAHUSELU KÄSITLEVAT AMETLIKKU DOKUMENTI VÕI KOKKULEPET

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 66 lõike 1 punkt a).

OLULINE

Tõend väljastatakse poole taotlusel ainult juhul, kui liikmesriigil, kes volitas avalik-õigusliku asutuse või muu asutuse ametlikult koostama või registreerima ametlikku dokumenti või registreerima kokkuleppe, oli määruse II peatüki 1. jao alusel kohtualluvus, nagu on osutatud punktis 2, ning ametlikul dokumendil või kokkuleppel on selles liikmesriigis siduv õiguslik mõju, nagu on osutatud punktis 7.5 või 8.4.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)
2.   PÄRITOLULIIKMESRIIGIL OLI MÄÄRUSE II PEATÜKI 1. JAO ALUSEL KOHTUALLUVUS*

3.   TÕENDI VÄLJASTANUD KOHUS VÕI PÄDEV ASUTUS*

3.3. Telefon/faks/e-post*

4.   DOKUMENDI LIIK*
4.   DOKUMENDI LIIK*
5.   AMETLIKU DOKUMENDI VÕI KOKKULEPPE ESE*
5.   AMETLIKU DOKUMENDI VÕI KOKKULEPPE ESE*
Salvestage mustandLaadige mustand üles