Skip to main content

ANNEX VIII - CERTIFICATE CONCERNING AN AUTHENTIC INSTRUMENT OR AN AGREEMENT ON DIVORCE OR LEGAL SEPARATION (pl)

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Complete

ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO ROZWODU LUB SEPARACJI

(art. 66 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie jest wydawane, na wniosek strony, wyłącznie wtedy, gdy państwu członkowskiemu, które upoważniło organ publiczny lub inny organ do oficjalnego sporządzenia lub zarejestrowania dokumentu urzędowego lub zarejestrowania porozumienia, przysługiwała jurysdykcja na mocy rozdziału II sekcja 1 rozporządzenia, zgodnie ze wskazaniem w pkt 2, a dokument urzędowy lub porozumienie mają wiążącą moc prawną w tym państwie członkowskim, zgodnie ze wskazaniem w pkt 7.5. lub 8.4.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)
2.   CZY PAŃSTWU CZŁONKOWSKIEMU POCHODZENIA PRZYSŁUGIWAŁA JURYSDYKCJA NA MOCY ROZDZIAŁU II SEKCJA 1 ROZPORZĄDZENIA?*

3.   SĄD LUB WŁAŚCIWY ORGAN WYDAJĄCY ZAŚWIADCZENIE*

3.3. Tel./faks/e-mail*

4.   RODZAJ DOKUMENTU*
4.   RODZAJ DOKUMENTU*
5.   PRZEDMIOT DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA*
5.   PRZEDMIOT DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA*
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą