Skip to main content

[sv] BILAGA IX - INTYG OM EN OFFICIELL HANDLING ELLER ÖVERENSKOMMELSE I FRÅGOR OM FÖRÄLDRAANSVAR

  • Current Start
  • Steg 2
  • Steg 3
  • Steg 4
  • Steg 5
  • Complete

BILAGA IX

INTYG OM EN OFFICIELL HANDLING ELLER ÖVERENSKOMMELSE I FRÅGOR OM FÖRÄLDRAANSVAR

(Artikel 66.1 b i rådets förordning (EU) 2019/1111 (1))

VIKTIGT

Ska på ansökan av någon av parterna utfärdas endast om den medlemsstat som bemyndigade den offentliga myndigheten eller en annan myndighet att formellt upprätta eller registrera den officiella handlingen eller registrera överenskommelsen var behörig enligt kapitel II avsnitt 2 i förordningen, i enlighet med vad som anges i punkt 2, och den officiella handlingen eller överenskommelsen har bindande rättsverkan i den medlemsstaten, i enlighet med vad som anges i punkt 12.5 eller 13.4. Intyget får inte utfärdas om något tyder på att den officiella handlingens eller överenskommelsens innehåll strider mot barnets bästa.

1.   URSPRUNGSMEDLEMSSTAT* (2)

2.   URSPRUNGSMEDLEMSSTATEN VAR BEHÖRIG ENLIGT KAPITEL II AVSNITT 2 I FÖRORDNINGEN*

3.   DOMSTOL ELLER BEHÖRIG MYNDIGHET SOM UTFÄRDAT INTYGET*

3.3 Tfn, fax, e-post*

4.   TYP AV HANDLING*
4.   TYP AV HANDLING*
Spara utkastHämta utkast