Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK IX - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Complete

ZAŁĄCZNIK IX

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOKUMENTU URZĘDOWEGO LUB POROZUMIENIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI RODZICIELSKIEJ

(art. 66 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie jest wydawane, na wniosek strony, wyłącznie wtedy, gdy państwu członkowskiemu, które upoważniło organ publiczny lub inny organ do oficjalnego sporządzenia lub zarejestrowania dokumentu urzędowego lub zarejestrowania porozumienia, przysługiwała jurysdykcja na mocy rozdziału II sekcja 2 rozporządzenia, zgodnie ze wskazaniem w pkt 2, a dokument urzędowy lub porozumienie mają wiążącą moc prawną w tym państwie członkowskim, zgodnie ze wskazaniem w pkt 12.5. lub 13.4. Zaświadczenia tego nie wolno wydać, jeśli istnieją przesłanki wskazujące na to, że treść dokumentu urzędowego lub porozumienia jest sprzeczna z dobrem dziecka.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   CZY PAŃSTWU CZŁONKOWSKIEMU POCHODZENIA PRZYSŁUGIWAŁA JURYSDYKCJA NA MOCY ROZDZIAŁU II SEKCJA 2 ROZPORZĄDZENIA?*

3.   SĄD LUB WŁAŚCIWY ORGAN WYDAJĄCY ZAŚWIADCZENIE*

3.3. Tel./faks/e-mail*

4.   RODZAJ DOKUMENTU*
4.   RODZAJ DOKUMENTU*
Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą