Skip to main content

[nl] BIJLAGE IX - CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

  • Current Begin
  • Stap 2
  • Stap 3
  • Stap 4
  • Stap 5
  • Complete

BIJLAGE IX

CERTIFICAAT BETREFFENDE EEN AUTHENTIEKE AKTE OF EEN OVEREENKOMST INZAKE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

(Artikel 66, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad (1))

BELANGRIJK

Af te geven, op verzoek van een partij, enkel indien de lidstaat die de overheidsinstantie of andere autoriteit heeft gemachtigd, de authentieke akte formeel te verlijden of te registreren of de overeenkomst te registreren, daartoe de bevoegdheid had krachtens hoofdstuk II, afdeling 2, van de verordening, als vermeld in punt 2, en de authentieke akte of de overeenkomst juridisch bindend is in die lidstaat, als vermeld in punt 12.5 of 13.4. Het certificaat mag niet worden afgegeven indien er aanwijzingen bestaan dat de inhoud van de authentieke akte of de overeenkomst tegen het belang van het kind indruist.

1.   LIDSTAAT VAN HERKOMST* (2)

2.   DE LIDSTAAT VAN HERKOMST WAS BEVOEGD KRACHTENS HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN DE VERORDENING*

3.   GERECHT DAT OF BEVOEGDE AUTORITEIT DIE HET CERTIFICAAT AFGEEFT*

3.3. Tel./fax/e-mail*

4.   SOORT STUK*
4.   SOORT STUK*
Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden