Skip to main content

[nl] FORMULIER F - VERZOEK OM INFORMATIE OVER VERTRAGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER F (1)

VERZOEK OM INFORMATIE OVER VERTRAGING
(Artikel 12, lid 1, en artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (2))

Artikel 12, lid 1, en artikel 19, lid 4, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

NAVOLGEND VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING IS VERZONDEN, MAAR ER IS GEEN INFORMATIE BESCHIKBAAR OVER DE UITKOMST VAN DE BEWIJSVERKRIJGING

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden