Skip to main content

[hr] OBRAZAC H - OBAVIJEST O ZAHTJEVU ZA PRIMJENU POSEBNIH POSTUPAKA I/ILI UPOTREBU KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA

  • Current Početak
  • Step 2
  • Complete

OBRAZAC H

  

OBAVIJEST O ZAHTJEVU ZA PRIMJENU POSEBNIH POSTUPAKA I/ILI UPOTREBU KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA
(članak 12. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (1))

članak 12. stavci 3. i 4. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt